VTI National Transport Research Database

Utveckling av aktörssamverkan kopplat till trafikstrategier (Development of Governance related to Transport Strategies)

  • Bergman, Björn
  • Svenska Stadskärnor AB, Svenskt företag eller organisation, 556529-2033
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-09-01 -- 2017-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/75672
Subject(s): Abstract: Projektet ska utveckla en samverkansmodell mellan offentliga/privata intressenter och lyfta fram de målkonfilkter som finns och skapa gemensamma målbilder. Det är en strategisk insats som ska leda till en kunskapsbas för de nya krav som ställs på städer ur ett hållbart ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det innebär att samla forskning, teori och empiri, vilket kommer att generera en ny och förbättrad verktygslåda för stadsutveckling och samverkansmodell för hållbara attraktiva städer ur ett mer holistiskt perspektiv. Frågor som rör transporter och stadsplanering får allt större betydelse i takt med en kraftig urbanisering och nya vanor och beteenden hos invånarna. Det finns därför ett stort behov av en fördjupad kunskap om effekterna av ett aktivt trafikstrategiarbete i städerna. Idag finns det allt för lite kunskap hos de olika aktörerna i städerna om vilken betydelse transportstrategiplanering kan ha för städernas utveckling. Svenska Stadskärnor vill tillsammans med Trafikverket och andra aktörer utveckla och hitta en gemensam samverkansmodell och forum för samverkan kring dessa frågor.Abstract: This project will develop a model of cooperation between the public/private stakeholders and highlight potential conflicts of interest and create common goals to work towards. It is a strategic initiative that will create a knowledge base for the new demands that todays cities need to face, from a sustainable ecological, social and economic perspective. This project involves collecting research, theory and empiricism. These, when combined, will generate a new and improved toolkit for urban development and a unified model of cooperation for sustainable attractive towns from a more holistic perspective. Matters regarding transportation and urban planning are becoming increasingly more important, as the urbanization continues and new habits and behaviors of residents emerge. Therefore, a deeper knowledge of the effects of an active transport strategy in the cities is needed. Today the various stakeholders in the cities have little to no knowledge about the impact a transport strategy can have on urban development. Swedish Town centers Organization wants, together with Swedish Transport Administraion and other stakeholders, to develop and find a common model of cooperation and a platform for collaboration on these issues.
Item type:

Powered by Koha