VTI National Transport Research Database

Kontrollmetoder för kvalitetssäkring av mätmetoder (Methods for quality assurance of measurement methods)

  • Sjögren, Leif
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-09-01 -- 2022-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2015/79558
Subject(s): Abstract: Projektet innebär utveckling och förslag till kontrollmetoder för kvalitetssäkring av mätmetoder. För att möta kraven på tillförlitliga prestanda av utförande av åtgärder eller nybyggnad och som underlag för långsiktig planering behövs tillförlitliga data med tillräcklig noggrannhet. Oberoende om ett kontrakt innebär funktionskrav eller detaljerade krav ska detta övervakas med tillförlitliga metoder. Existerande mätsystem och metoder behöver på ett organiserat sätt testas och klassificeras vad gäller kvalitet, dvs. en sorts certifieringsverksamhet behövs. En del mätsystem/metoder har redan en kontrollmetod och andra saknar eller har en bristfällig metod. Ofta, felaktigt hänvisas till kalibrering som en kontrollmetod. Metoderna måste vara förankrade i regler och krav, både i nationella som europeiska standarder. Metoderna måste också vara accepterade av inblandade aktörer. Detta förslag begränsas till att hantera tillståndsmätning via vägytemätning, vägmarkeringsmätning och friktionsmätning och utnyttja synergier och där det är möjligt samordna dessa.Abstract: The project involves the development and proposed control methods for quality assurance of measuring methods. To meet the demands for reliable performance in the execution of maintenance actions or new construction, and as a basis for long-term planning, reliable data with sufficient accuracy is needed. Whether a contract implies functional requirements or detailed requirements they must be monitored by reliable means. Existing measurement systems and methods need to be tested in an organized manner, and classified in terms of quality, i.e. a kind of certification process. Some measurement systems / methods already have a control process, some not. Often, incorrectly, calibration is referred to as a control. The methods must be anchored in the rules and requirements, both in the national and European standards. The methods must also be accepted by the stakeholders involved. This proposal is limited to managing measurement via road surface measurement, road markings and friction measurement, and where possible to coordinate them.
Item type:

Powered by Koha