VTI National Transport Research Database

Fördjupat experiment med 2-1 vägar (Experimental design on rural roads - one car lane and two advisory bikelanes, guidelines for design in Sweden)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-04-01 -- 2018-05-01 Registration number:
  • Trafikverket 2015/79850
Subject(s): Abstract: Under 2011-2012 har Trv Syd genomfört ett experiment med ett tvåtal 2-1 vägar i Skåne (vägar med 1 körfält för bilar och två breda ”vägrenar” på vardera sidan som kan användas av cyklister). Vi vill genomföra ytterligare ett experiment under förändrade villkor för att bättre kunna ta ställning om denna utformning är lämplig att använda i stor skala på landsbygdsvägar (i storstadsområde) (lågtrafikerad, i nuläget max 70 km/tim utanför tätort eller max 50 km/tim i mindre orter) och hur den på bästa sätt utformas. Mål med utformningen: - Ökad tillgänglighet för cyklister, - Ökad trafiksäkerhet, - Ökad trygghet för cyklister, - Minska cyklisters singelolyckor (genom att ge cyklister mer utrymme minskar risken för singelolyckor: större avstånd till vägkanten och mindre risk att behöva kasta sig ”ut i diket” för att undvika kollision), - Effektivare utnyttjande av infrastruktur (det finns stort behov av ökad tillgänglighet (och säkerhet) för cyklister och samtidigt är underlaget ofta för litet för att kunna försvara separerad cykelinfrastruktur, - Förståelse hos alla trafikanter om hur vägen ska användas, - Utformning som stödjer sig på lagstiftningen. Syfte med det fördjupade experimentet är att öka kunskapen om effekter av en så kallad ”2-1 utformning” och om hur ”2-1” kan utformas på bästa sätt, så att ovanstående mål uppnås. Projektet skall ta fram rekommendationer på utformning på ”VGU-nivå”.Abstract: On rural roads with low traffic volumes and speeds (under 70 km/h) it is possible to separate the bikeway with road marking which motorists may legally encroach. These road usually have no middle road marking for cars. This type of road is called 2-1 (two minus one or "bymiljöväg"), or the part of the road for cycling “advisory bike lane” in some parts of the world. The main purpose of "2-1" roads is to make it possible for cyclist to have a “space” on rural roads and enhance traffic safety. This project shall: - Evaluate a number of 2-1 roads, - Propose design guidelines for 2-1 type of roads.
Item type:

Powered by Koha