VTI National Transport Research Database

Optimal konditionering och provningstemperatur vid bestämning av vattenkänslighet för asfaltbeläggning (SBUF) (Optimal conditioning and testing temperature for determining the water sensitivity of asphalt pavement (SBUF))

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-05-01 -- 2015-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/68265
Subject(s): Abstract: SS-EN 12697-12 Metod A är den vanligaste provningsmetoden för bestämning av vattenkänslighet i Europa. För svenska förhållanden har den visat sig vara bristfällig då den inte diskriminerar asfaltmassa innehållande stenmaterial med dåliga vidhäftningsegenskaper. Arbetet består i att laboratorieblanda och tillverka asfaltplattor för borrning av provkroppar för de olika jämförande studierna. Asfalttypen som valts ut är en AG16 som med sin relativt låga bitumenhalt ger mest utslag på ITSR. Testerna kommer att utföras med och utan vidhäftnings medel och med tre olika bitumenklasser (35/50, 50/70 och 160/220). Olika konditioneringsprocedurer samt provningstemperaturer kommer att undersökas för att hitta ett optimalt förfarande.Abstract: EN 12697-12 Method A is the most common test method for determination of water sensitivity in Europe. For Swedish conditions it has proven to be inadequate as it does not discriminate asphalt containing aggregate with bad adhesion properties. The work consists of a laboratory mix and produce asphalt plates for drilling of test specimens for the various comparative studies. Asphalt type selected is an AG16 with its relatively low bitumen content provides the most rash on ITSR. The tests will be performed with and without adhesive agent and with three different bitumen grades (35/50, 50/70 and 160/220). Different conditioning procedures and testing temperatures will be studied to find the optimal process.
Item type:

Powered by Koha