VTI National Transport Research Database

Genusperspektiv på kollektiva färdsätt och strategier kring miljörisker (Public transportation, environmental risk travel strategies - genus and generational perspectives)

  • Summerton, Jane
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2008-02-01 -- 2010-12-31 ; 2300000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200701406
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att ur ett genus- och generationsperspektiv analysera hur olika grupper av män och kvinnor tolkar och hanterar transportrelaterade miljörisker i sina arbetsresor, lokala fritidsresor och långväga semesterresor. Syftet är också att se hur och varför man väljer mellan buss-, charterbuss-, tåg-, båt- och flygtrafik för olika typer av resor. Projektet har en kvalitativ inriktning i syfte att få en fördjupad förståelse av skilda aktörsgruppers tolkningar, överväganden och prioriteringar. Projektet kommer preliminärt att utgå från tre teoretiska perspektiv: - genusinriktad forskning om kvinnors och mäns resande och resmönster, - forskning om kopplingar mellan olika gruppers miljömedvetenhet och dessa gruppers val av transportmedel och - sociologisk forskning om hur olika grupper tolkar och hanterar risker (inkl miljörisker) i sociotekniska system och infrastrukturer. Projektet förväntas ge ny kunskap om hur olika aktörsgruppers tolkningar av transporternas miljörisker ser ut, vilken betydelse som dessa tolkningar har för de ofta komplexa val som görs mellan olika kollektiva färdssätt samt vilka implikationer som de olika gruppers värderingar och prioriteringar har för kollektivtrafikens framtida utformning samt övriga policyåtgärder för att minska transporternas miljöpåverkan.Abstract: The purpose of this project is to analyze, specifically from a gender and generational perspective, the ways in which various groups of women and men interpret and handle the environmental risks of travel in connection with their commuting trips, local leisure and shopping trips, and long-distance vacation trips. The project will focus on the various actor groups´ motives, values and strategies for choosing between various modes of public transportation: busses, trains, boats and ferries, airline travel. The theoretical point of departure for the project will be: - gender research on travel practices and patterns among different groups, - social science research on interconnections between environmental awareness and choice of travel mode and - sociological research on the ways in which various groups interpret and handle risks in sociotechnical systems and infrastructures. The project can be expected to generate new insights on how various groups of actors interpret and handle the environmental risks of travel, what strategies that these groups adopt in choosing/prioritizing among different travel modes and what the policy implications are for the future configuration of public transportation.
Item type:

Powered by Koha