VTI National Transport Research Database

ecoDriver Delprojekt II - smart feedback för grön körning (ecoDriver Subproject II - smart feedback for green driving)

  • Kircher, Katja
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2014-06-01 -- 2016-05-31 ; 7500000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten P358972
Subject(s): Online resources: Abstract: I den andra delen av EU-projektet ecoDriver har VTI två huvuduppgifter. Den ena är att utvärdera hur ett stödsystem för bränslesnål körning påverkar trafiksäkerheten med avseende på distraktion. Detta sker i en större fältstudie där bland annat förarnas blickbeteende loggas och analyseras. Genom en avancerad distraktionsdetektionsalgoritm bedöms förarens uppmärksamhet på trafiken. Den andra huvuduppgiften är utvärdering av stödsystemets påverkan på trafiksystemnivå i form av energieffektivisering samt effekter på framkomlighet och säkerhet. För detta genomförs trafiksimuleringsanalyser av tre scenarier för framtida bränslepris, teknikutveckling samt samhällets intresse för miljö- och klimatpåverkan över en 20-års horisont..Abstract: VTI has two main tasks in the second half of the EU project ecoDriver. One is to evaluate how a support system for fuel efficient driving may influence traffic safety with respect to driver distraction. An extended field study will be conducted, in which the drivers’ eye movements will be logged and analysed. During one year twelve participants drive a route repeatedly with and without the support system. An advanced algorithm is used to evaluate the drivers’ attention level. The other main task is the evaluation of traffic system level effects, considering energy savings as well as effects on efficiency and safety. Traffic simulation analyses will be conducted over a 20 year horizon for three scenarios including the future fuel price, technical development and the societal interest for environmental questions.
Item type:

Powered by Koha