VTI National Transport Research Database

Planeringsmetoder för Linjebunden och Anropsstyrd Trafik i Samverkan (PLATS) (Planning algorithms for an integrated paratransit service)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2013-11-01 -- 2017-02-28 ; 0 kronorRegistration number:
  • Vinnova 201302992
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektets övergripande mål är att förbättra färdtjänstens effektivitet genom att utveckla en planeringsalgoritm för kopplade resor, dvs. resor som utförs som en kombination av anropsstyrda och linjebundna delresor. På så sätt bidrar projektet till utveckling av nya planeringssystem som kan minska kostnaderna för den, avsevärt dyrare, särskilda kollektivtrafiken genom att samordna allmän och särskild kollektivtrafik (delar av den särskilda kollektivtrafiken). Detta ger också möjlighet till att erbjuda en ny servicenivå i den allmänna kollektivtrafiken. Förväntade effekter och resultat: Den metod (eller metoder) som arbetas fram under projektet kan ses som en prototyp för hur planeringsalgoritmen i ett planeringsstöd för kopplade resor kan/bör se ut. Resultatet är alltså av intresse för företag som vill utveckla en sådan produkt samt för organisationer som är intresserade av att bedriva trafikformen "kopplade resor". Med en sådan trafikform kan färdtjänsten i framtiden drivas på ett effektivare sätt, vilket kommer hela samhället till nytta. Eftersom projektet drivs som ett doktorandprojekt, bidrar det även till en långsiktig kompetensförsörjning inom området. Planerat upplägg och genomförande: Projektet utförs som ett doktorandprojekt och leds av Carl Henrik Häll vid Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet i sammarbete med Västtrafik AB, Planit Sweden AB och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Arbetet utförs i följande faser: Problemdefinition, Matematisk formulering, Insamling av historiska data, Skapande av testproblem, Utveckling och implementering av heuristiker, Test av heuristiken, Analys av planeringsmetodens effekter, Avrapportering och spridning.Abstract: Objective and Goal: The overall project objective is to improve efficiency of the paratransit service by developing a planning algorithm for integrated journeys, i.e. trips conducted as a combination of demand-responsive and fixed-route journey-legs. In this way, the project contributes to the development of new planning systems that can reduce the costs for, the significantly more expensive, paratransit service by coordinating public and special transport. This also provides the opportunity to offer a new level of service in the public mass transport. Result and Expected Effects: The method (or methods) that is developed in the project can be seen as a prototype for how the planning algorithm in a planning support system for integrated journeys could / should look like. The result is therefore of interest to companies that want to develop such a product, as well as for organizations interested in offering service in form of integrated journeys. With such a service can the paratransit in the future be run more efficiently, which will benefit the whole community. Since the project is run as a PhD project it also contributes to supplying a long-term competence in the field. Approach and Implementation: The project is carried out as a PhD project at Linköping University in collaboration with Västtrafik AB, Planit Sweden AB and the Norwegian University of Science and Technology. The work is carried out in the following phases: Problem definition, Mathematical formulation, Collection of historical data, Creation of test problems, Development and implementation of heuristics, Test of heuristics, Analysis of the effects of the planning method, Reporting and dissemination.
Item type:

Powered by Koha