VTI National Transport Research Database

Joint Operation for Ultra Low Emission Shipping (JOULES) (Joint Operation for Ultra Low Emission Shipping (JOULES))

  • Ellis, Joanne
  • SSPA Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556224-1918
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2013-06-01 -- 2017-05-31 ; 1164500 kronorRegistration number:
  • Vinnova 201303109
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: JOULES (Joint Operation for Ultra Low Emission Shipping) projektet syftar till att avsevärt minska europeiskt byggda fartygs energiförbrukning och utsläpp av gaser (t.ex. CO2, SOX, NOX och partiklar). Särskilda mål är att: - integrera innovativa energi- och utsläppsreduktions-tekniker på systemnivå - tillämpa tekniker och verktyg för att utveckla innovativa energilösningar för olika fartygstyper - demonstrera och utvärdera effekterna av denna utveckling i livscykelkostnad perspektiv och miljöpåverkan från specifika fartygstyper (application cases). Förväntade effekter och resultat: Projektkonsortium, vilket inkluderar maritima teknikleverantörer, europeiska varv, fartygsklassificeringssällskap och sjöfartskonsulter och forskare, kommer att utbyta information och utveckla modeller som kan användas för att optimera fartygs energiförbrukning. Ett verktyg för livscykelprestanda kommer också att tas fram. Det förväntas att fartygs energiförbrukning och CO2-utsläppen ska minska med minst 20 % jämfört med state-of-the-art fartygsteknik. Projektdeltagarna förväntar sig också att förbättra sin konkurrenskraft genom den kunskap som skapas. Planerat upplägg och genomförande: Projektet kommer att använda en integrerad strategi för att kombinera lämpliga alternativ från följande områden: - alternativa primära energikällor - öka energieffektiviteten i fartygets hela energisystem - efterbehandling av avgaser. En energinätmodell kommer att utvecklas och valideras för att integrera teknik från dessa områden. Ett verktyg för livscykelprestanda kommer att utarbetas och testas för att bedöma effekterna av framtagna integrerade teknologier. SSPA kommer att fokusera på livscykelkostnad och miljö, samt tillämpning av resultaten i testfallet "färja".Abstract: Objective and Goal: The overall aim of the JOULES (Joint Operation for Ultra Low Emission Shipping) project is to significantly reduce the energy consumption and gas emissions (primarily CO2, SOX, NOX and particulate matter) of European built ships. Specific objectives are to: integrate innovative energy and emissions reduction technologies on a system level; apply technologies and tools to develop innovative energy grids for different ship types; demonstrate and evaluate the impact of these developments on life cycle cost and environmental impacts of specific application cases. Result and Expected Effects: The JOULES project consortium, which includes maritime technology providers, European shipyards, ship classification societies, and maritime consulting and research groups, expects to exchange information and develop standard models to optimise ship energy grids. A life cycle performance assessment tool will also be developed. It is expected that ship energy consumption and CO2 emissions will be reduced by at least 20 percent compared to state-of-the-art vessel technology. Project participants expect to improve their competitiveness through the knowledge gained. Approach and Implementation: The project will use an integrated approach to combine suitable emission reduction options from the following main areas: alternative primary energy sources; increasing the energy efficiency of the entire energy grid of the ship; aftertreatment of exhaust gases. An energy grid model will be developed and validated to integrate technologies from these areas. A life cycle performance tool will be developed and updated to assess the impacts of the integrated technologies in test cases. SSPA will focus on life cycle cost and environment, and application of results to the case of ferries.
Item type:

Powered by Koha