VTI National Transport Research Database

Frostskador och kloridinträngning i betong efter fältexponering i tösaltad vägmiljö under lång tid. Fältprovning efter 20 år vid RV40 (Freeze/thaw damages and chloride ingress of concrete after long-term real de-iceing salt environment. Field testing after 20 years at RV40)

  • Luping, Tang
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-06-12 -- 2018-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2015/54986
Subject(s): Online resources: Abstract: Frostskador och kloridinducerad korrosion av armeringsjärn är de två största utmaningarna vid livslängdsdimensionering av betongkonstruktioner utsatta för tösaltningsmiljöer. Modeller för livslängdsbedömningar av betongkonstruktioner bygger på hur fukt och klorider transporteras i betongen. Svensk forskning inom skademekanismområdena frostavskalning, inre frostskador och kloridinducerad korrosion av armeringsjärn ligger i den internationella fronten men det finns fortfarande luckor mellan forskningsresultaten och den praktiska tillämpningen vid livslängdsdimensionering vilket är av stort intresse för Trafikverket i projekterings- och produktionsskedet av betongkonstruktioner. Syftet med detta projekt är att samla resultat från betongprovkroppar exponerade i tösaltad verklig vägmiljö under lång tid och implementera resultaten för vidareutveckling av livslängdsmodeller för brobetongkonstruktioner. Arbetet kommer att öka förståelsen och möjliggöra kvantifieringar av de fysikaliska/kemikaliska nedbrytningsprocesserna och de verkliga klimatpåfrestningarna längs vägar som saltas. Sedan 1996 exponeras ett stort antal provkroppar av olika betongkvaliteter tillverkade med olika bindemedelskombinationer vid fältprovplatsen vid R40. Nu måste en grundlig kartläggning utföras för att inte förlora viktiga data. Resultaten är mycket värdefulla vid formulering av nationella krav i standarder och regelverk gällande framtida val av betongsammansättningar till konstruktioner utsatta för frost och klorider.Abstract: Freeze/thaw damages and chloride induced corrosion of reinforcement are the two main challenges when estimating the technical service life of concrete structures exposed to de-icing salt environment. Models for service life estimations are based on internal transport of moisture and chloride. National research in degradation mechanics such as frost scaling, internal frost damages and chloride induced corrosion of reinforcement is in the international front but there is still a lack of knowledge to apply the research results in practical application of service life prediction, which is of great interest for the Swedish Transport Administration in the design and production phase of concrete structures. The purpose of the project is to collect results from concrete test specimens long-termly exposed to a real de-iceing salt environment and to implement the results for further development of models for service life prediction of concrete bridges and structures. The work will improve understanding and enable quantification of the physical and chemical degradation processes and the real environment conditions along roads which are de-ice salted. Since 1996 a large number of test specimens of different types of concrete and binder mixtures have been exposed to real road conditions at the field exposure site by the highway RV40. Now it is necessary to execute a thorough study of the specimens. The results are of great interest when formulating national requirements and regulations regarding future concrete properties and mixtures for constructions exposed to freeze/thaw and chlorides.
Item type:

Powered by Koha