VTI National Transport Research Database

Modellering av krockbeteendet i framtida lättviktsfordon - steg 1 (Modelling crash behaviour in future lightweight composite vehicles - step 1)

  • Larsson, Ragnar
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2013-01-01 -- 2016-10-11 ; 0 kronorRegistration number:
  • Vinnova 201203673
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Det huvudsakliga målet med projektet är att kunna göra prediktioner av krockbeteendet hos energieffektiva lätta kompositfordon på en nivå jämförbar med den senaste tekniken för konventionella metalliska strukturer. För att hantera den avgörande krocksäkerhetsfrågan, behöver simuleringsmodellen ta hänsyn till både initiering och deformationsprogression av de mest betydelsefulla skademekanismerna. Perspektivet för forskningen är satt till 10 år, varvid målinställningarna om stegen mot en fullfjädrad CAE metodik skall ses i det perspektivet. Förväntade effekter och resultat: För att möjliggöra kompositer i högvolymsproduktion inom fordonsindustrin, behöver vi kunna göra prediktioner av krockbeteendet av sådana strukturer på en nivå jämförbar med den som vi för närvarande har för konventionella metalliska strukturer. De vetenskapliga frågorna måste resultera i CAE-verktyg som är robusta och kostnadseffektiva för att förutse hur hela karosseriet och/eller delsystem därav kommer att absorbera energi i en krocksituation. Resultat med fokus på säkra och energieffektiva fordon kommer att tas fram. Planerat upplägg och genomförande: Projektet har tre arbetspaket inriktade mot: - Utveckling av skademodeller för representation av skadeprogression hos kompositlaminat. - Flerskalig finitelement baserad modellering av kompositlaminat. - Spridning och utvärdering av modellerna. Dessa teman utgör de viktigaste forskningsfrågorna mot huvudmålet. Tio parter är inblandade i projektet, där Chalmers och Swerea SICOMP representerar akademi- och institutsidan. VCC och Volvo AB representerar personvagns- och lastbilstillverkare. Epsilon, Semcon, DYNAmore, Autoliv och Altair representerar FKG.Abstract: Objective and Goal: We address key issues related to the development of CAE-methods aimed for simulation of energy absorption in automotive structures at predefined crash events made of advanced polymeric composites. To arrive at the robust virtual simulation of crash in a composite structure, the project includes three main workpackages with research issues ranging from damage modeling at the ply-level, homogenization of the laminate behavior and dissemination and valorization of the results obtained. Ten partners are involved. Result and Expected Effects: To enable composites in high volume automotive production, the automotive industry needs confidence in the crash predictions to a level comparable with that currently in place for conventional metallic structures. The scientific issues must result in CAE-tools that are robust and cost efficient for the prediction of how an entire vehicle structure and/or subsystem thereof will absorb energy in a crash situation. Results focusing on safe and energy efficient vehicles are going to be produced. Approach and Implementation: The project takes on the three workpackages targeting: - Development of damage evolution models for crash analysis; - Multi-scale laminate modelling. - Dissemination and assessment of the models. These themes represent the major research tasks towards the main goal.
Item type:

Powered by Koha