VTI National Transport Research Database

Transporteffektivitet och miljöapplikationer Living Lab (TEEA-LL) (Transport Efficiency and Environmental Applications Living Lab (TEEA-LL))

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2014-02-03 -- 2016-11-30 ; 0 kronorRegistration number:
  • Vinnova 201305616
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Etablera ett IT-laboratorium (Living Lab) för hantering av driftdata genererad i fordon och logistiksystem och tillsammans med transportbranschen ta fram och i Living Lab testa de metoder och verktyg som behövs för att utveckla informationsapplikationer för ökad miljöeffektivitet inom godstransportområdet. Förväntade effekter och resultat: Projektet fokuserar på att frigöra transportbranschens inre effektiviseringspotential, genom att med automatiska dataflöden möjliggöra högre precision på avbildning av godstransporters operativa effektivitet. Samtidigt levererar projektet metodik och applikationer med nyttjande av strömmande data från fordon och logistiksystem för att generera en miljödatakalkyl som bättre reflekterar vad som händer i verklig trafik. I ett längre perspektiv syftar projektet till att leverera de verktyg som behövs för att uppnå målen om effektiva transportsystem. Planerat upplägg och genomförande: Projektet etablerar en IT-projektplattform, ett Living Lab, för att möjliggöra utveckling mot effektivare och hållbara godstransporter. Principen är att strömma fordons-, gods- och logistikdata för godstransporter och analysera och återkoppla data om potential för effektivisering. Projektet utnyttjar dagens möjlighet att ta tillvara mätdata ur fordon och testar olika sätt för strömmad data om gods. I projektets fallstudier utvecklas specifika metoder och applikationer för detaljerad identifiering och statistisk beräkning av indikatorer för godstransporten.Abstract: Objective and Goal: Establish an IT laboratory (Living Lab) for the management of operational data generated in vehicles and logistics systems, and together with the transport industry develop and in the Living Lab test the methods and tools needed to develop information applications for increased environmental efficiency in freight transport. Result and Expected Effects: The project thus focuses on releasing the industry´s internal efficiency potential by automatic data feeds enable greater precision in imaging of cargo transporters operational efficiency. At the same time will the project explore and develop methods and applications using streaming data flows from vehicles and logistics systems in order to generate a environmental assessment of the transport better reflecting the real situation. In the longer term, the project aims to provide the tools necessary to achieve the goals of efficient transport systems. Approach and Implementation: The project establishes an IT project platform , a Living Lab, to allow development of more efficient and sustainable freight transport. The principle is to stream vehicle- and logistics data for freight transport and to analyze and deliver data on the potential for further efficiency. The project will use a new opportunity for streaming data from the vehicle and test ways for streamed data about cargo. In the project´s case studies will specific methods and applications for the detailed identification and statistical calculation of efficiency indicators for transport be developed.
Item type:

Powered by Koha