VTI National Transport Research Database

ViVA: Virtuell utvärdering av fordonssäkerhet: Open-Source människomodeller för jämställd trafiksäkerhet (ViVA - Virtual Vehicle-safety Assessment: Open Source Human Body Models addressing gender diversity)

  • Linder, Astrid
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2013-11-01 -- 2017-01-04 ; 0 kronorRegistration number:
  • Vinnova 201303095
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Syftet med ViVA-projektet är att bidra till bättre jämställdhet i samhället och ökad trafiksäkerhet. Resultaten syftar till att stimulera produktionen av innovativ sätesdesign med förbättrade skydd mot whiplashskador. ViVA-projektets mål är att: Skapa en öppen plattform för en virtuell människomodell av en prototyp av en genomsnittlig kvinna. Föreslå ett protokoll för en virtuell testmetod gällande olika sittställningar och kön. Demonstrera effekten av den virtuella provningsmetoden och den virtuella människomodellen av en kvinna i upphinnandekrockprov. Förväntade effekter och resultat: Prototypen för en "open source" digital människomodell i krocktester sätter Sverige i framkant inom virtuell provning och modellutveckling. Genom tillgång till en modell av en genomsnittlig kvinna förstärks positionen inom krocktestningsområdet ytterligare. Nuvarande kunskap gällande skadeprevention och konsumenttestning kommer att främjas genom introduktionen av protokollet för virtuell testning som utvecklas inom ViVA-projektet. Protokollet kommer också förbättra kvaliteten i processen att identifiera de bästa fordonssäkerhetssystemen. Planerat upplägg och genomförande: En öppen plattform för en virtuell människomodell av en prototyp av en genomsnittlig kvinna kommer att lanseras. Dessutom utvecklas teknik som krävs för ett protokoll för virtuell provning av olika sittställningar och kön. Virtuell provning kommer att tillämpas på en pilotmodell i ett konsumenttest för att säkerställa att påverkan på fordonssäkerhet erhålls. Projektet kommer under hela projekttiden att gynnas av extern rådgivning från en grupp bestående av företrädare för industri och provningsorgan, samt andra experter.Abstract: Objective and Goal: The ViVA project aims at making a contribution to increasing gender equality in society and improved safety. The results aim at stimulate the production of innovative seats designs with enhanced whiplash injury protection. The objectives of the ViVA project are to: Create an open source virtual Human Body Model (HBM) platform of a prototype of an average female. Propose a virtual test method protocol for Virtual Testing suitable for different seated postures and genders will be developed. Demonstrate the virtual test method and HBM for females in rear impacts tests. Result and Expected Effects: The prototype of an Open Source digital Human Body Model for use in crash testing will put Sweden at the cutting edge in the area of Virtual Testing and model development. This position will further enhance the crash testing arena by providing access to a model of an average female, which is not yet easily available. Present knowledge of injury prevention and consumer testing will be advanced by the introduction of the Virtual Testing protocol to be developed in the ViVA project, which will also enhance the quality of the identification process of the best performing vehicle safety systems. Approach and ImplementationAn open source virtual Human Body Model platform of a prototype of an average female will be launched. In addition, techniques required for a protocol for Virtual Testing suitable for different seated postures and genders will be developed. Virtual Testing will be applied to a test case in consumer tests to ensure that impact on vehicle safety is achieved. The project will benefit from external guidance and advice during the duration of the project through an Advisory Group consisting of representatives of stakeholders from industry, testing organisations, and other experts.
Item type:

Powered by Koha