VTI National Transport Research Database

Holistisk miljöanalys av godstransporter (Holistic environmental analysis of freight transportation)

  • Fridell, Erik
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2013-11-01 -- 2016-01-04 ; 0 kronorRegistration number:
  • Vinnova 201303066
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: I detta projekt vill vi utveckla och förbättra analyser av miljöpåverkan från godstransporter till att få in ett bredare systemperspektiv än vad som är möjligt med dagens miljökalkylverktyg. Detta kommer att uppnås genom att ta fram beräkningsmetoder och data för samtliga transportslag med avseende på: 1) miljöpåverkan från transportinfrastruktur; 2) osäkerheter i slutliga kalkylresultat; samt 3) buller; vart och ett behandlat i tre av projektets fyra olika arbetspaket. Det fjärde arbetspaketet innefattar internationellt arbete. Förväntade effekter och resultat: De två huvudmomenten i detta projekt analys av infrastruktur och osäkerhetsanalyser är ännu inte etablerade moment inom miljöanalyser för transporter. Genom att nu studera dessa frågor kommer kunskapsnivån hos svenska aktörer fortsatt att vara i framkanten vilket öppnar för samarbeten inom bl.a. EU:s nya forskningsprogram Horizon 2020. Detta projekt bidrar främst genom att det förbättrar möjligheterna till korrekta hållbara beslut vilket i förlängningen leder till minskad miljöpåverkan. Planerat upplägg och genomförande: Projektet utförs av IVL och NTM i samarbete med svenska företag och myndigheter. Arbetet är uppdelat i fem arbetspaket. WP0 är projektledning. WP1 omfattar LCA av infrastruktur samt analys av hur miljöpåverkan kan allokeras till godstransporter. WP2 studerar och genomför osäkerhetsanalyser för emissionsberäkningar. I WP3 studeras hur buller från trafik kan behandlas i miljöanalyser av godstransporter och WP 4 är internationellt arbete. Resultaten publiceras i artiklar och planer för implementering i NTMCalc genomförs. Ett antal workshops genomförs i projektet.Abstract: Objective and Goal: In this project we want to develop and improve the analysis of the environmental impact of freight transport in order to get a broader system perspective than is possible with today´s environmental calculation tools. This will be achieved through the development of assessment methods and data for all modes of transport in terms of: 1) the environmental impact of transport infrastructure; 2) uncertainties in the final results; and 3) noise; each treated in three of the four different work packages. The fourth work package includes international work. Result and Expected Effects: The two main elements in this project analysis of infrastructure and uncertainty analyses are not yet established elements in the environmental analysis for transportation. By studying these issues, the level of knowledge of Swedish actors continues to be at the leading edge which opens the way for cooperation in particular. The new EU research programmes e.g. within Horizon 2020. This project contributes mainly in that it improves the possibilities for correct sustainable decisions which ultimately lead to reduced environmental impact. Approach and Implementation: The project is carried out by IVL and NTM in collaboration with Swedish companies and agencies. The work is divided into five work packages. WP0 is project management. WP1 includes LCA of infrastructure as well as an analysis of how the environmental impact can be allocated to freight transportation. WP2 comprises uncertainty estimates for emission calculations. WP3 studies how noise from traffic can be treated in environmental analysis and WP 4 is the international work. The results are published in articles and plans for NTMCalc. A number of workshops are carried out in the project.
Item type:

Powered by Koha