VTI National Transport Research Database

Koppling av objektiva mätetal och subjektiva bedömningar (iCOMSA) (Correlation of Objective Measures and Subjective Assessments (iCOMSA))

  • Bakker, Egbert
  • Volvo Personvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556074-3089
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2013-03-01 -- 2016-12-31 ; 0 kronorRegistration number:
  • Vinnova 201204609
Subject(s): Online resources: Abstract: Syfte och mål: Projektet "Koppling av objektiva mätetal och subjektiva bedömningar: effektiv fordonsdynamikutvärdering och nya intelligenta koncept (iCOMSA)" mål är att utveckla metoder som möjligör en effektiv process för objektiv utvärdering av fordonsdynamik under både tidig utveckling och under verkliga tester. Baserat på detaljkunskap om kopplingen mellan objektiva mätetal (från fordonsdata) och subjektiva bedömningar (från förarbetyg) så är målet att också utveckla nya intelligenta fordonssystem som är byggda runt föraren och därmed möta VCC strategi "Designed Around You". Förväntade effekter och resultat: Bättre förståelse om kopplingen mellan förares bedömningar av lateral körbarhet och mätetal framtagna från mätsignaler i bilen. Dvs. vilken fordonsrespons ger bättre betyg av lateral körbarhet och hur kopplar detta till fordonets inställning. Detta resultat används för att bygga in kunskapen i simuleringsprogram i tidig utveckling samt som stöd under fordonstester och för att förbättra eller skapa nya fordonssystem byggda runt föraren. En industridoktorand kommer att utbildas med strategisk kunskap för framtidens utmaningar. Planerat upplägg och genomförande: Projektet är ett industridoktorandprojekt mellan VCC och KTH där ett antal sommar-, vinter- och körsimulatortest kommer att genomföras för att samla in information för utveckling av metoder. Följande uppgifter ingår i projektet: - 1: Project coordination and result dissemination - 2: Evaluation design and data collection - 3: Methods to correlate subjective assessments to objective measures - 4: Implementation in development and intelligent vehicle systems.Abstract: Goals/targets: The project ´Correlation of Objective Measures and Subjective Assessments (iCOMSA)´ aims to find methods that will enable an efficient process for objective vehicle dynamics evaluation for both early development and during vehicle validation. Based on the detailed knowledge of the correlation between Objective Measure (from vehicle data) and Subjective Assessment (from driver rating) the aim is also to develop new intelligent vehicle systems built around the driver and hence meeting VCC´s strategy ´Designed Around You´.
Item type:

Powered by Koha