VTI National Transport Research Database

Vehicle Driver Monitoring, VDM. (Vehicle Driver Monitoring, VDM.)

  • Svanberg, Bo
  • Volvo Personvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556074-3089
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2013-04-01 -- 2016-03-31 ; 1300000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 201204603
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Trötthet och mental belastning har identifierats som separata faktorer i olyckor men interaktioner dem emellan kan antas. Inom forskningen har mestadels indirekta mått använts som indikatorer för trötthet och mental belastning men de mest direkta måtten är troligen fysiologiska. I VDM förs trötthet, mental belastning och analysmetoder ihop i ett generellt forskningsramverk, med fysiologiska mått använda som indikatorer. Förväntade effekter och resultat: VDM kommer att ge state-of-the-art-kunskap inom fysiologisk mätning och analys, stärka konkurrenskraften hos svensk bilindustri inom ett område som är viktigt för framtida produkter samt erbjuda verktyg för utveckling av aktiva säkerhetssystem. Planerat upplägg och genomförande: VDM innehåller en litteraturstudie för att hitta state-of-the-art-kunskap, utveckling av en modell av förartillstånd, utveckling av en mätplattform och utformning av experiment. Data samlas in i experiment och analyseras för att besvara forskningsfrågorna. Resultaten kommer att rapporteras i vetenskapliga tidskrifter, i doktorsavhandlingar och examensuppsatser på masternivå.Abstract: Objective and Goal: Sleepiness and mental load are found to be independent contributing factors in accidents but interactions are to be expected. In research mainly indirect measures are used as indicators for sleepiness and mental load but the most direct way is likely to use physiological measures. In VDM sleepiness, mental load and analysis methods are brought together in a general research framework, using physiological measures as indicators. Result and Expected Effects: VDM will give state of the art knowledge in the area of physiological measuring and analysis, strengthen the competitiveness of Swedish automotive industry in an area that is important for future products and provide tools for development of active safety systems. Approach and Implementation: VDM comprises a literature study to build state of the art knowledge, development of a driver state model, development of a measurement platform and designing experiments. Data is collected in experiments and analyses are done to answer the research questions. The results will be reported in research journals, in PhD and Master theses.
Item type:

Powered by Koha