VTI National Transport Research Database

Branddetektion och brandlarm i tunga fordon: forskning samt utveckling av standard och riktlinjer (Fire detection and fire alarms in heavy vehicles - research and development of standard and guidelines)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2013-06-01 -- 2015-11-30 ; 0 kronorRegistration number:
  • Vinnova 201301302
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektets syfte är att genom forskning om branddetektion och brandlarm för tunga fordon ta fram en ny standard för hur detektions- och larmsystem bör implementeras i tunga fordon på ett säkert och optimerat sätt. Forskningen syftar till att ge ny kunskap rörande växelverkan mellan branddetektionssystem och miljön i tunga fordon samt att genom en grundläggande analys av brandrisker och brandorsaker i tunga fordon ta fram nya riktlinjer för riskanalys avseende brand i tunga fordon. Förväntade effekter och resultat: Projektet förväntas möjliggöra ökad brandsäkerhet i tunga fordon samt mer optimerade säkerhetssystem. Detta innebär högre trafiksäkerhet genom minskad risk för bränder i fordon. Ur miljösynvinkel innebär projektet minskad miljöpåverkan till följd av fordonsbränder samt potentiell fordonsviktreducering till följd av ett optimerat brandskydd. Projektet innebär även en kompetenshöjning hos alla inblandade parter genom nya forskningsresultat om fordonsbrandskydd och dess växelverkan med miljön i fordonen. Planerat upplägg och genomförande: Projektet löper över två och ett halvt år och är uppdelat i sex arbetspaket. I projektet ingår ett brett konsortium bestående av fordonstillverkare, fordonsanvändare, försäkringsbolag, leverantörer av branddetektions- och larmsystem samt en transportmyndighet. Projektet koordineras av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Inom ramen för projektet utförs såväl teoretiskt arbete som laboratorietester och långtidsmätningar i fordon med avseende på brandlarm och branddetektion för tunga fordon.Abstract: Objective and Goal: The aim of the project is to through research about fire detection and fire alarm for heavy vehicles develop a new standard for how detection and alarm system should be implemented in heavy duty vehicles in a safe and optimized way. The research aims to provide new knowledge concerning the interaction between fire detection systems and the environment in heavy vehicles and through an analysis of fire hazards and ignition sources develop new guidelines for risk assessment regarding fire in heavy vehicles. Result and Expected Effects: The project is expected to enable increased fire safety for heavy vehicles and more optimized safety systems. This will result in higher safety in traffic by reduced risk for fires in vehicles. From an environmental aspect the project is also expected to reduce the environmental impact due to vehicle fires and potential weight reduction from safety systems. The project will also result in enhanced competence for all parties through new research about vehicle fire safety and its interaction with the environment in the vehicles. Approach and Implementation: The project lasts for two and a half years and it is divided into six work packages. A broad consortium conformed by vehicle manufacturers, vehicle operators, insurance companies, suppliers of fire detection and alarm systems, as well as a transportation authority is contributing to the project. The project is coordinated by SP Technical Research Institute of Sweden. Theoretical studies as well as laboratory tests and long-term field measurements will be performed with respect to fire detection and alarm systems for heavy vehicles.
Item type:

Powered by Koha