VTI National Transport Research Database

Trängselskatt Göteborg (The Gothenburg Congestion tax)

  • Börjesson, Maria
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2013-11-01 -- 2016-03-21 ; 0 kronorRegistration number:
  • Vinnova 201303091
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet syftar till att utvärdera effekterna av trängselavgifterna i Göteborg, hur väl trafikeffekterna kunde prognoseras med det nationella prognosverktyget sampers, samt kartlägga olika faktorer för politisk och allmänhetes acceptans för trängselskatt. Effekterna utvärderas i form av samhällsekonomisk lönsamhet av systement, framkomlighet/trängsel/restidsosäkerhet, resandet med kollektivtrafik, destinations- och tidpunksval samt fördelningseffekter. Projektet klargör om erfarenheterna från Stockholm är överförbara mellan städer. Förväntade effekter och resultat: Skillnader och likheter, med avseende på trängselskatt, mellan Göteborg och Stockholm beskriver variationer beroende på storlek, initial vägträngsel och tillgång på kollektivtrafik. Denna kunskap kan främja trängselskatt i ett internationellt perspektiv. Projektet tillgängliggöra också resultaten internationellt genom vetenskaplig publicering och spridning vid forskar- och branschkonferenser, internationella besök osv, samt att konsultorganisationer ska delta i forskningen, vilket främjar export och mottagande inom industri och offentlig förvaltning. Planerat upplägg och genomförande: Projektet genomförs strukturerat efter fyra vetenskapliga uppsatser. Det genomförs också i tätt samarbete mellan KTH och Trafikkontoret i Göteborg. Detta är en förutsättning eftersom tid, forskarkompetens och utvärderingserfarenheter från Stockholms trängselskatter finns på KTH medan kunskaper om insamlade data, möjlighet att göra nya datauttag och kvalitetsgranskning av detta, kunskaper om trafiksystem och lokala förutsättningar finns på Trafikkonoret och hos M4Traffic i Göteborg. Delvis olika konstellationer av forskare/doktorander arbetar i olika uppsatser.Abstract: Objective and Goal: The project aims to evaluate the effects of congestion charging in Gothenburg, how well the traffic impact could be forecast by the National Prognosis Tool Samper, and to identify factors for political and public acceptance of congestion charges. The effects are evaluated in terms of socio-economic benefit of the charge, congestion/travel times and reliability, travel by public transport, destination and departure time choices and equity. The project clarifies to what extent the experience from Stockholm is transferable between cities. Result and Expected Effects: Differences and similarities between Gothenburg and Stockholm, with respect to congestion charges, describe variations depending on the size, the initial congestion and access to public transit. This knowledge can promote congestion in an international perspective. The project will make the results available internationally, through scientific publication and dissemination of scientific and industry conferences, international visits. Consulting organizations will participate in the research, promoting exports and receiving in industry and public administration. Approach and Implementation: The project is structured by four scientific papers. These are carried out in close cooperation between KTH and Trafikkontoret in Gothenburg, which is essential because KTH has the time, research competence and assessment experience from the charges in Stockholm, while knowledge of the data collection and local traffic conditions and the opportunity to extract new data from databases and quality assessment of this is on the Trafikkonoret and at M4Traffic in Gothenburg. Partly different constellations of researchers / PhD students will work in various essays.
Item type:

Powered by Koha