VTI National Transport Research Database

Trafikhuvudmannaskap: om länstrafikansvar, organisationsform och konsekvens för kollektivtrafiken (PTA structures in Sweden: om legal and organizational issues and prerequisites for efficient PT)

  • Holmberg, Bengt
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2007-10-01 -- 2010-01-15 ; 920000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200701448
Subject(s): Abstract: Sverige står nu troligtvis inför en stor förändring av sin regionala organisation. I ansvarskommitténs slutbetänkande föreslås inrättandet av 6-9 regionkommuner, vilka ersätter dagens 21 landsting. En sådan stor förändring av den regionala organisationen kommer sannolikt att kräva en ny, eller åtminstone anpassad THM-organisation. Det övergripande målet med projektet är att närmare belysa existerande organisationsprinciper/-modeller i Sverige, studera om det finns ett kvalitativt samband mellan ägandet och organisationen av trafikhuvudmannen och prioriteringen av trafiktyp och trafikstrategi. Vidare belyses vilka konsekvenser för kollektivtrafikens utveckling ett sådant samband i så fall har. Resultaten kommer att leda till ett bättre underlag för diskussion om hur framtidens kollektivtrafik kan utvecklas positivt om de institutionella förutsättningarna är optimerade.Abstract: Sweden is about to face major changes in the regional, administrative and legislative structure. These changes will most certainly affect the existing CPTA structures and therefore also regional and local public transit. The overarching objective of the current project will be to disclose existing PTA structures, the pros and cons of their inherent principles and their ability to create efficent and user-friendly public transit. The outcome of the project will provide a basis for institutional changes in order to promote efficient, successful and financially sustainable public transit.
Item type:

Powered by Koha