VTI National Transport Research Database

Pilotprojekt 2 ” Proaktivt anläggningsunderhåll genom insamling av avvikelsedata från fordon” inom verksamhetsutveckling och innovation i värdenätverk (Proactive maintenance of the railsystem based on data from rail vehicle sensors)

  • Björkman, Hans
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-02-01 -- 2016-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2015/41304
Subject(s): Online resources: Abstract: Detta avtal rör Pilotprojekt 2 ” Proaktiv anläggningsunderhåll genom insamling av avvikelsedata från fordon” och berör avtalskunders fordon inom järnvägssidan. Arbetet kommer att genomföras och slutföras under 2015. Specifika kostnader för denna pilotstudie är 322 tkr. Övergripande. Detta projekt syftar till att undersöka planera och genomföra en studie omfattande tre pilotprojekt rörande verksamhetsutveckling och innovation i värdenätverk. Detta forsknings- och innovationsprojekt syftar till att utveckla ny kunskap om innovation i samverkan genom att utveckla och pröva en metod för skapande av en mera innovativ arbetsorganisation tillsammans med strategiskt viktiga kunder och andra intressenter. Projektets inleds under hösten 2014 med planerat avslut februari 2015. Projektet är inriktat mot samverkansinsatser för gemensam utveckling mellan Trafikverket, dess medarbetare och prioriterade kunder och andra samarbetsparterners/intressenter. En av ambitionerna är att även inom Trafikverket engagera personal i innovativt arbete i nya konstellationer. Med utgångspunkt från trendanalyser och scenarier som skapas av deltagande medarbetare, kunder och andra aktörer och intressenter utvecklas nya idéer som utvärderas, varvid ett gemensamt förändringsarbete planeras och påbörjas. Samtidigt, genom medarbetarnas medverkan och engagemang, inventeras framtida kompetensbehov inom Trafikverket och branschen. Processen planeras, följs, leds, dokumenteras och utvärderas av forskare.Abstract: Proactive maintenance of the railsystem based on data from rail vehicle sensors
Item type:

Powered by Koha