VTI National Transport Research Database

Centrum för hållbar flygledningsteknik (Center for sustainable air traffic control)

  • Åbom, Mats
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-01-01 -- 2021-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/34172
Subject(s): Abstract: KTH söker medel för att starta ett center för flygledningsteknik. Grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom flyg- och rymdteknik har en lång och framgångsrik historia på KTH. Redan i flygets barndom i början på 1900-talet inrättades speciallärartjänst och utbildningsprogram inom området. KTH har idag en omfattande flyg- och rymdteknisk forskning. Den är främst inriktad mot ”klassiska” flygtekniska ämnen såsom aerodynamik, flygmekanik, struktur och flygplandesign men KTH har också en stark forskning kring miljöpåverkan och buller. Nya intressanta områden som rymdteknik växer också på KTH och kommer att öka i betydelse. Sammanfattningsvis har KTH en för svenska förhållanden unik styrka och bredd på sin verksamhet inom flygteknikområdet. Det finns ett behov av en samordnad svensk forskning kring flygets miljökonsekvenser. Särskilt buller kring flygplatser är ett växande problem speciellt i våra storstadsområden. För att påverka detta kan dels mer långsiktiga insatser göras med forskning kring bl. a. tystare motorer på flygplan, vilket KTH redan aktivt bidrar till via deltagande i EU-projekt. Åtgärder som kan ge resultat på kortare sikt handlar främst om hur flygbanor kan optimeras för att minimera utsläpp och buller. Beträffande buller är både medicinska och psykologiska aspekter viktiga för att avgöra hur ljudsignaturen från ett flygplan bör vara för att minimera påverkan på människan. Studium av de uppräknade frågorna kräver tvärvetenskaplig kompetens eftersom de inbegriper flygteknik (flygledning, optimering av inflygningsbanor med avseende på buller och säkerhetsaspekter), akustik, meteorologi samt även psykologi/medicin. Genom sina kontakter och resurser kan KTH bli ett naturligt centrum för en tvärvetenskaplig forskning kring flygledningsteknik och miljöfrågor, särskilt buller. Det tänkta centret skall arbeta med forskning, utbildning och information kring flyg- och miljöfrågor med särskilt fokus på buller och ledas av en föreståndare samt en vice föreståndare. Centret skall ha en styrelse som består av representanter för de inblandade parterna (akademiska institutioner, myndigheter, företag). Centret leds av en representant från Trafikverket. Trafikverket delfinansierar centret som ett led i uppdraget långsiktig planering för luftfart. Finansieringen kommer ursprungligen från ett avtal mellan Trafikverket och boende i Upplands Väsby. Centret skall även ha en referensgrupp med intressenter för ökad delaktighet och insyn i de aktiviteter som sker. KTH föreslås bli koordinator för centret.Abstract: KTH, Royal Institute of Technology wants to create a center for research in the field of air traffic control, environment and noise.
Item type:

Powered by Koha