VTI National Transport Research Database

Jämförande provningar av vägmaterial (Comparative tests of road materials)

  • Viman, Leif
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-01-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/34720
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet med projektet är att få en möjlighet att mer kontinuerligt planera, genomföra, följa upp och utvärdera jämförande provningar på de metoder som idag används på väglaboratorierna både vid produktions- och kvalitetskontroll. En del av kostnaderna för att genomföra de jämförande provningarna tas ut av de deltagande laboratorierna, men det saknas idag finansiering för planering, framtagande av material, utvärdering och rapportering av resultaten.Abstract: The aim of the project is to get an opportunity to more continuously plan, implement, monitor and evaluate the comparative tests on the methods currently used in road laboratories both in production and quality control. A portion of the costs of implementing the comparative tests taken by the participating laboratories, but there is currently no funding for planning, preparation of materials, evaluation and reporting of results.
Item type:

Powered by Koha