VTI National Transport Research Database

Effekter av gratis kollektivtrafik på övrigt personresande (Effects of free public transport on other person traveling)

  • Johnsson, Lisa
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket Registration number:
  • Trafikverket 2015/32631
Subject(s): Online resources: Abstract: Östersunds kommun kommer från och med 1 augusti 2015 att erbjuda barn och ungdomar mellan 6-19 år att åka gratis buss med både Stadsbussarna och Länstrafiken såväl till skolan som på fritiden. Totalt beräknas det gälla 8830 barn/ungdomar. Flera kommuner har tidigare gjort liknande satsningar men uppföljning av utfallet har endast skett med avseende på hur antalet bussresenärer utvecklas över tid. Detta resande ökar men på bekostnad av vad eller om det är nygenererat resande har ej utretts. Det ökande bussresandet kan innebära att föräldrars skjutsning av barn till skola, träning m.m. i den egna bilen minskar men även att ungdomars cyklande och gång minskar. I dagsläget har kommunen ingen koll på hur aktivt resande såsom gång och cykel ser ut i den här åldersgruppen före försöket och det skulle ju också naturligtvis vara intressant att göra en uppföljning av hur de här resorna påverkas. Det är ju intressant både ur folkhälsosynpunkt men även ur ett miljö- och klimatperspektiv. Genom att genomföra en föremätning innan satsningen startar finns möjlighet att se hur resvanor och färdmedelsval påverkas av gratis bussåkande för barn och ungdomar mellan 6-19 år.Abstract: Östersund Municipality will from August the 1:st 2015 offer children and adolescents aged 6-19 to ride the free shuttle bus to both city and regional buses both school and leisure time. In total 8830 children/adolescents will be involved. Several municipalities have previously made similar investments, however the outcome has only taken place with respect to the number of bus travelers evolve over time. This travel is increasing but at the expense of what or if there are new journeys have not been investigated. The increasing bus travel can mean that parents driving children of to school, training, etc. in their own car decreases but also to young people cycling and walking is reduced. In the current situation, the municipality has no track of how active travel such as walking and bike looks in this age group before the experiment and it would also of course be interesting to follow up on how these trips are affected. It is interesting both from a public health standpoint but also from an environmental and climate perspective. By implementing a prior measurement before starting the venture is possible to see how travel habits and mode choice is influenced by free bus ride for children and adolescents aged 6-19 years.
Item type:

Powered by Koha