VTI National Transport Research Database

Rekyleffekter av energieffektiviseringar inom transportsektorn (Rebound effects of energy efficiency measures in the transport sector)

  • Jägerbrand, Annika
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2013-12-02 -- 2014-06-30 ; 575000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 382851
Subject(s): Online resources: Abstract: Rekyleffekter inom energieffektivisering medför att den sparade andelen energi leder till ökad konsumtion av energi, så att den faktiska energieffektiviseringen/ besparingen blir övervärderad eller okänd. Eftersom transporter står för en stor del av Sveriges klimatutsläpp och det satsas mycket på att få en klimatneutral och energieffektiv transportflotta liksom på överflyttning till sådana färdsätt som anses mer energieffektiva och mindre klimatpåverkande, så är det mycket viktigt att veta att de satsningar som görs har en konkret energieffekt och inte medför oönskade rekyleffekter. Syftet med projektet är att kartlägga rekyleffekter som uppstår när åtgärder genomförs för att energieffektivisera transportsystemet. Projektet kommer att genomföra en översikt om kunskapsläget idag, kartlägga rekyleffekterna, uppskatta rekyleffekternas betydelse för energieffektivisering inom Sveriges transportsektor samt under vilka förutsättningar som rekyleffekter uppstår.Abstract: Rebound effects in energy systems means that the saved amount of energy leads to increased consumption of energy, so that the actual energy savings are overestimated or unknown. Since transportation accounts for a large part of Sweden's green house gas emissions and much efforts are invested in getting a climate neutral and energy efficient transport fleet, it is very important to know that the efforts have specific energy output and does not cause unwanted rebound effects. This project will to study the rebound effects in the Swedish transport by conducting a state-of-the-art literature study, identify all relevant rebound effects, but also investigate the influence of rebound effects on the energy efficiency in the Swedish transport sector as well as analyzing the conditions where rebound effects occur.
Item type:

Powered by Koha