VTI National Transport Research Database

NorDust (Road dust emission, modelling and mitigation in Nordic conditions) (NorDust (Road dust emission, modelling and mitigation in Nordic conditions))

  • Gustafsson, Mats
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket, NordFOU ; 2015-04-01 -- 2020-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2015/27140
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet med projektet är att förbättra kunskapsbasen om bildning av vägdamm och utsläpp i nordiska förhållanden för att bättre fastställa de mest effektiva begränsningsstrategierna. Detta kommer att göra det möjligt för vägmyndigheter att fatta bättre beslut om åtgärder och konsekvenserna för hälsa och lagstiftning. Projektet bidrar med bättre förståelse för processer kring sandning/saltning och borttagande av vägdamm från vägbanan. Detta kommer att bidra till möjlighet att bättre planera och hantera vinterväghållning och spara resurser. Projektet kommer att genomföra en rad förutbestämda laboratorie- och fältexperiment och använda dessa för att förbättra modelleringsverktyg som behövs för att förutsäga utfallet av olika begränsningsstrategier.Abstract: The purpose of the project is to improve the knowledge base of road dust formation and emission in Nordic conditions in order to better determine the most effective and efficient road dust mitigation strategies. This will enable the road authorities to make better informed decisions concerning road dust abatement and the consequences for health and legislation. Moreover the project results will help to better understand the processes around sanding/salting and removal from the road surface. This will help to better plan and manage winter road maintenance and save resources. The project will carry out a range of predetermined laboratory and field experiments and use these to improve the modelling tools necessary for predicting the outcomes of varying mitigation strategies.
Item type:

Powered by Koha