VTI National Transport Research Database

KVAL - Utveckling av metoder för hantering av data, validering och kalibrering av godstrafikmodeller (KVAL - Development of methods for data handling, validation and calibration of freight models)

  • Engelson, Leonid
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-01-15 -- 2020-12-01 Registration number:
  • Trafikverket 2015/26349
Subject(s): Abstract: Projektet går ut på att utveckla metoder och datahantering för att förbättra möjligheterna till kalibrering och validering av Trafikverkets modeller. Projektet bygger vidare på rapporten ”Valideringsverktyg och valideringsdata till godsmodeller” genom att gå över till ett mer kraftfullt och modernt databasverktyg (f.n. Microsoft Access) samt utveckla och implementera metoder för validering och kalibrering av Samgods efterfrågemodell. Ett mål i projektet är att använda de bästa möjliga data. Fokus är i första hand Samgods och Sampersmodellerna. Projektet inleds med en förstudie, som en första etapp, för att i samråd med Trafikverket och andra aktörer hitta ett mer detaljerat upplägg för arbetet, och en generell analys av aktuella datakällor.Abstract: Purpose of the project is to develop methods and data handling to enhance the possibilities for validation and calibration of the Swedish Transport Administration models. The project further develops the report "Valideringsverktyg och valideringsdata till godsmodeller" ("Validation tool and validation data for freight models"), by using a more powerful and modern data base tool (at present Microsoft Access) and by developing and implement methods to validate and calibrate the Samgods model.
Item type:

Powered by Koha