VTI National Transport Research Database

Smarta elnät (Smart grids)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-02-04 -- 2018-08-30 Registration number:
  • Trafikverket 2015/18186
Subject(s): Online resources: Abstract: "Smart Grids" används som beteckning på möjligheten att forbättra utvecklingen, styrningen och optimeringen av elsystemet. Införandet av bl.a. vindkraft har gjort området ännu mer aktuellt. I huvudsak handlar "Smart Grids" om att gå från ett elsystem med stora genereringspunkter av el som försörjer laster i systemet till ett elsystem där även många mindre genereringspunkter finns (kraft från sol, vind...) och där lasterna kan styras och ibland även användas för tillfällig energilagring. Det handlar om att effektivare utnyttja elsystemet för lägre energikostnader. För Trafikverket kan det handla om utvecklad styrning av elsystemen så att förlusterna minimeras ytterliggare samt att investeringsbehovet reduceras något. Utvecklade möljigheter till information om var/när/hur lasterna ser ut ger också förbättrade möjligheter till optimering och styrning av olika laster för bättre energieffektivitet och lägre kostnader. Det nya programmet Smarta Elnät är en naturlig fortsättning på det tidigare 4-åriga programmet Smart Grids där fokus låg på följande områden: - Elsystem, - Förändrad produktion, - Förändrad konsumtion och - Aktiva kunden. Det nya programmet Smarta Elnät har syftet till att ta ett större strategiskt grepp och analysera de konsekvenser olika utvecklingsscenarios får på utvecklingen av Smarta elnät. Utgångspunkten är att försöka lyfta blicken och kombinera tidsperspektiven kort och lång sikt med både teknik och ekonomi i fokus.Abstract: "Smart Grids" is used to describe the possibility of improving the development, management and optimization of the power system. The introduction of for example wind power has made the area even more relevant. In essence, the Smart Grids is about going from a power system with large points of power generation which supplies loads in the system to a power system where many smaller generating points are (solar, wind ...) and there the loads can be controlled and sometimes used as a temporary energy storage. It is about efficient use of the electrical system for lower energy costs. For the Swedish Transport Administration it may involve advanced control of power systems so that losses are minimized and that the investment costs are reduced slightly. Advanced possibilities for information about where/when/how the loads looks liks also provides improved opportunities for optimization and control of various loads for better energy efficiency and lower costs. The new program "Smarta elnät" is a natural continuation of the previous four-year program in Smart Grids which focused on the following areas: - power systems, - Changes in production, - Change in consumption and - Active customer. The new program "Smarta elnät" has the purpose to take a more strategic approach and analyze the impact of different development scenarios on the development of smart grids. The starting point is to try to re-focus and combine short and long timeframes with both technology and economy in focus.
Item type:

Powered by Koha