VTI National Transport Research Database

Verktyg för bedömning av korroderade broars tillstånd och livslängd (Tool for assessment and service life evaluation of corroded bridges)

  • Zandi, Kamyab
  • CBI Betonginstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556352-5699
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-03-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/29102
Subject(s): Abstract: Trafikverket förvaltar 20 000 broar med en medelålder om 40 år, varav den stora merparten är byggda i armerad betong. Av dessa har många skador i form av korroderad armering. Kommande klimatförändringar förväntas öka på skadetakten, och dessutom ökar kraven på lastkapacitet med tiden. Man står därför inför en enorm utmaning att kunna garantera säkerheten i det åldrande brobeståndet med begränsade ekonomiska resurser. Tidigare forskning och enstaka fullskaleförsök visar på att det ofta finns en betydande överkapacitet i form av extra bärförmåga i broar, men för att kunna utnyttja den måste vi utveckla tillförlitliga metoder för att kunna bedöma bärförmåga och återstående livslängd av befintliga, korroderade konstruktioner. Syftet med det här föreslagna projektet är att etablera en tillförlitlig modell och ett enkelt verktyg för användning i dagligt konstruktörsarbete vid utvärdering av bärförmåga och resterande livslängd för befintliga betongbroar med korrosionsskador. Modellen baseras på en förståelse av inblandade fysikaliska fenomenen som vunnits genom flerårig forskning, och är en vidareutveckling av en modell som visat stor potential att användas i praktiskt ingenjörsarbete. Modellen kommer att ytterligare verifieras i det här föreslagna projektet. Den kommer också att förbättras på så sätt att den införlivar osäkerheter, och dess användning kommer demonstreras i en fallstudie. För att öka dess spridning kommer dessutom ett användarvänligt program som avses göras fritt allmänt tillgängligt att tas fram, tillsammans med riktlinjer för modellens användning. Partnerna i projektet är noggrant utvalda och består av högskolor, forskningsinstitut och en industripartner. Projektets resultat kommer att bidra till en hållbar utveckling genom såväl kostnads- och resurseffektivitet som färre trafikstörningar, eftersom vi med förbättrad kunskap kan reparera, förstärka och ersätta befintliga konstruktioner endast då det verkligen behövs.
Item type:

Powered by Koha