VTI National Transport Research Database

Kartläggning och utveckling av Trafikverkets interna processer för projektering av bro och byggnadsverk (Mapping and development of Swedish Road Administration's internal processes for design and construction of bridges)

  • Jansson, Gustav
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-01-10 -- 2016-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2015/29252
Subject(s): Abstract: Krav på kortare ledtider, lägre kostnader samtidig som projektet skall anpassas efter lokala förutsättningar innebär att byggföretagen måste bli bättre på att balansera mellan standardisering och flexibilitet för att uppnå kraven på en effektivare och mer innovativ byggprocess. Genom att återanvända delprocesser och tekniska lösningar från genomförda byggprojekt kan företagen utveckla en mer industriell byggprocess. Plattformar inom den fasta industrin, som bärare av fördefinierade processer och tekniska lösningar baseras på strategier för kundanpassade tillverka-mot-order produkter som tagits fram i en separat produktutvecklingsprocess. Byggplattformar måste vara mer flexibla för att kunna balansera användning av standardiserade processer och lösningar med utveckling av projektspecifika komponenter i en mer design-mot-order process (Johnsson 2013, Jansson 2013, Jensen 2014). Här spelar beställaren en avgörande roll för att byggprocessen försörjningskedja ska bli både effektiv och innovativ (Winch 2003, Segerstedt och Olofsson 2010, Eriksson et al. 2012). Trafikverket (TRV) har som mål att öka andelen totalentreprenader vilket innebär att tiden som läggs på regelrätt projektering av tekniska lösningar i TRVs interna projekteringsprocess fram till förfrågningsunderlag (FFU) måste minska för att frigöra utrymme för innovation i FFU. För att komma dit behöver mer fokus på att organisera och strukturera funktionskrav istället för tekniska lösningar. Detta kräver att projekteringsprocessen standardiseras och en kontinuerlig strukturerad återföring av gjorda erfarenheter utvecklas. Den föreslagna studien är en fortsättning på studien ”Utveckla brokoncept anpassad till en Lean-produktion” där målet är att skapa ett underlag för utveckling av en konfigurerbar processplattform för att projekteringsprocessen fram till FFU inom investeringsprojekt skall ske i rätt ordning i rätt tid och till rätt kostnad.
Item type:

Powered by Koha