VTI National Transport Research Database

CoAct - kooperativa och automatiska fordon (CoAct - cooperative and automatic vehicles)

  • Didoff, Jonas
  • Viktoria Swedish ICT AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4339
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-04-01 -- 2016-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2015/21854
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet syftar till att samordna en gemensam satsning mellan fyra svenska tekniska högskolor, Chalmers, KTH, Linköpings universitet och Högskolan i Halmstad, kring automatiska och kooperativa fordon. Projektet bidrar till ökad samverkan och kompetensuppbyggnad för svenska högskolor och industrin inom området automatiserade och kooperativa fordon. Industrin har stort behov av denna kompetens. * Projektet har som mål att stödja och underlätta införandet av automatiska och kooperativa trafiksystem. * Projektet belyser områden där kooperativa trafiklösningar överträffar rent autonoma lösningar. Projektet kommer att ge förslag på komplettering av befintliga standards för kommunikation för att hantera avancerade manövrar och förhandling mellan fordon vid t.ex. filbyten, korsningar och för att underlätta för utryckningsfordon i tät trafik.Abstract: The project aims to coordinate a joint effort between the four Swedish academies, Chalmers, KTH, Linköping University and the University of Halmstad , on automatic and cooperative vehicles. The project contributes to increased collaboration and capacity building for Swedish universities and industry in the field of automated and cooperative vehicles. The industry has great need for this expertise. The project aims to support and facilitate the introduction of automatic and cooperative traffic systems. The project highlights areas where cooperative traffic solutions outperform pure autonomic solutions. The project will provide suggestions for supplementing the existing standards for communication to manage the advanced maneuvers and negotiations between vehicles at e.g. lane changes , junctions and to facilitate emergency vehicle in congested traffic.
Item type:

Powered by Koha