VTI National Transport Research Database

Utvärdera val av rätt däckkonfiguration inkl däcktryck främst kopplat till införande av tyngre fordon på vårt vägnät. (Evaluate the choice of the right tire configuration including tire pressure linked primarily to the introduction of heavier vehicles on our roads.)

  • Karlsson, Robert
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-01-01 -- 2015-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/17509
Subject(s): Abstract: I samband med att vi med all säkerhet kommer införa tyngre fordon, bruttovikt 74 ton, på vårt vägnät så behöver vi se över vilka krav vi ska ställa på däckkonfiguration och däcktryck. Här behöver vi se på ett antal faktorer som berör krav på singel- resp dubbelmontage och där ingår även bredd vid singelmontage. Dessa faktorer måste sedan sammanställas i en samhällsekonomisk bedömning för att vi ska kunna ställa rätt krav: * Rullmotstånd/bränsleförbrukning/CO2-utsläpp kan skilja upp till 7-8 % mellan däckskonfigurationer, * Belastning på vägen, * Partiklar, * Buller, * mm. Projektet bör starta med en state-of-the-art sammanställning då mycket redan är gjort och sedan får vi se vidare på de delar där det finns luckor i kunskapen.Abstract: In connection with that we will certainly introduce heavier vehicles, gross weight of 74 tons, on our roads, we need to see what requirements we set on tyre configuration and tire pressure. Here we need to see on a number of factors that affect demand for single- or dual wheels and which also includes the width for single mounting. These factors must then be compiled into an economic assessment for us to make the right demands. * Roll performance / fuel consumption / CO2 emissions can differ up to 7-8% between tire configurations, * Load on the road, * Particles, * Noise, * mm. The project should start with a state-of-the-art compilation since much has already been done, and then we will see further on the parts where there are gaps in knowledge.
Item type:

Powered by Koha