VTI National Transport Research Database

Trafik i täta miljöer (Transport in dense urban environments)

  • Berglund, Svante
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-04-01 -- 2017-06-20 Registration number:
  • Trafikverket 2015/16380
Subject(s): Online resources: Abstract: Täta storstadsmiljöer blir allt viktigare. En stor del av tillväxten av befolkning och arbetsplatser är koncentrerade till storstäderna medan mindre orter förlorar både befolkning och arbetsplatser. Det är rätt tydligt att en allt större del av persontrafiken kommer att ske i täta miljöer med en komplex trafiksituation. Med en komplex trafiksituation menar vi hög trängsel och en hög grad av interaktion mellan olika användningar av trafikmiljön. Vi ser främst två skäl att studera trafik i täta miljöer mer ingående: 1. Fördelar och nackdelar med att bygga täta miljöer bör belysas och analyseras med relevanta mått på nytta som bygger på korrekta restider. 2. Prioriteringar mellan olika användning av begränsat gatuutrymme bör studeras.Abstract: Dense urban environments are becoming more important, a large part of the growth in population and workplaces are concentrated to larger urban areas. An increasing part of personal transports will be in dense urban areas in a complex traffic environment. This means more congestions and interactions between competitive use within the transportation infrastructure. The following to areas will be studied: 1. Advantages and disadvantages with dense urban areas analyzed with relevant utility goals based on correct travel times. 2. How to prioritize different use within limited street areas
Item type:

Powered by Koha