VTI National Transport Research Database

Geokalkyl - tidigt projekteringsunderlag (Geokalkyl - early planning documents)

  • Eklund, Stefan
  • ÅF-Infrastruktur AB, Svenskt företag eller organisation, 556185-2103
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-03-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/14096
Subject(s): Abstract: Geokalkyl är en modell för att enkelt kunna jämföra grundläggning och bankuppbyggnad i infrastrukturprojekt för Trafikverkets planering i tidiga skeden. Modellen kan jämföra alternativa linjeföringar av långsträckta infrastrukturobjekt såsom vägar eller järnvägar inom valda korridorer utifrån anläggningskostnad och energiåtgång för utförandet. Dagens version är begränsad till att endast gälla för vägar. Geokalkyl består idag av tre huvudmoment, berbetning i GIS-CAD-Excel. 1. Vi ser ett behov av att effektivisera hanteringen med projektering av anläggningsmodell som idag görs i CAD. Syftet är att i tidiga skeden kunna ta fram terrängmodell, vägplan och vägprofil, massor m.m. i GIS-miljö. Underlaget (tabell för beräkning) lyfts in i ordinarie geokalkyl. 2. Koppla beräkningarna i geokalkyl mot AMA-koder så att man via Trafikverkets prisdatabas (PBB) ska kunna hämta block av koder. Det ger säkrare ingångsvärden för kalkylen och kan anpassas för en viss region.Abstract: Geokalkyl is a model to easily compare the foundation and building of embankments in infrastructure projects for the Swedish Transport Administration's planning in early stages. The model can compare alternative lines of infrastructure items such as roads or railways in selected corridors from facility cost and energy consumption for execution. Today's version needs both GIS, CAD and Excel to be used. This limit the use and the next step is to replacing CAD with GIS. The the price calculations in the model will also be connected to AMA codes so we can use current price lists from Trafikverket.
Item type:

Powered by Koha