VTI National Transport Research Database

Stochastic logistics module (2) (Stochastic logistics module (2))

  • Vierth, Inge
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-02-01 -- 2016-02-01 Registration number:
  • Trafikverket 2015/8818
Subject(s): Online resources: Abstract: År 2013 påbörjade Trafikverket arbetet med att utveckla en stokastisk simuleringsmodul till den nationella godsmodellen Samgods. Det första arbetet utfördes av VTI (M Abate, I Vierth, R Karlsson) och Significance (G de Jong, J Baak) och finns beskrivet i ett CTS working paper (Nr 2014:9 Joint econometric models of freight transport chain and shipment size choice). Projektet var lovande och Trafikverket planerar därför att fortsätta den utvecklingsprocessen. - Arbetmoment A1) I detta arbetsmoment kommer nya skattningar av lagerkostnad, orderkostnad och transportkostnad för väg-, järnväg- och luftfartstransporter att tas fram. Kostnaderna består av distans- och tidsbaserade delar inklusive skatter och avgifter i och utanför Sverige uttryckt i Samgods basår 2012. Länkkostnaden för sjötransporter (inkl. avgifter så som exempelvis den för Kiel kanal) samt andra sk. nodkostnader (stuffing/stripping, lastning/lossning, transfer av gods i terminaler, hamnar och flygplatser, lots och farledsavgifter i noder i och utanför Sverige) samt tidsåtgången i varje nod kommer att tas fram i andra projekt. Kostnadsskattningarna i dessa två andra projekt kommer att samlas in och synkas med gällande struktur i Samgodsmodellen. Det här arbetsmomentet har som mål att färdigställa en fullständig kostnadsuppdatering i Samgodsmodellen, givet den information om kostnader som kommer från dessa två andra projekt (“Uppdatering/revidering av ASEK-värden sjöfart” och “Omlastningskostnader i samhällsekonomin”). Utöver nuvarande kostnadsposter i Samgodsmodellen, kommer kostnader till en tyngre lastbil och tre längre tågtyper (systemtåg, kombi och vagnslasttåg) att tas fram. Storlekarna för dessa typfordon är 74 ton för lastbilen och 750 meter för tågtyperna. Transportkostnaden för lastbil och tåg kommer att uppdateras på sådant sätt att de olika ingående kostnadskomponenter som utgör den summerade kostnaden går att spåra. Detta arbetsmoment kommer att redovisa alla nya kostnadsdata i modellen senat den 29 maj, förutsatt att kostnaden för sjötransporter och nodkostnaderna från de två andra projekten levereras på Samgodsformat senast den 30 April 2015. Arbetsmomentet kommer att framta en kortare rapport på Engelska över uppdateringen av alla kostnader i Samgodsmodellen till den 12 Juni 2015. I arbetet ingår även att bedöma och eventuellt korrigera det uppdaterade kostnadsdata från de andra två projekten som nämnts ovan. - Arbetsmoment A5) Innehåller två saker: 1) En uppföljning av CTS working paper (M Abate, I Vierth, G de Jong). Fortsatta robusthetsanalyser genom att täcka in fler varugrupper och genom att dela in data i: långa och korta transporter (beräknade utifrån transporttid), inrikes och utrikes transporter samt för olika typer av sändningsstorlekar och distanskategorier. De ”discrete-continuous” modeller som används i rapporten tar sändningsstorlek som den viktigaste variabeln och baseras på en valmodell som estimeras genom MNL modeller. Dessa modeller är avancerade och teoretiskt välgrundade, men svåra att använda i praktiken. En alternativ approach är den ”discrete-continuous”-modellen som föreslås av Holguin-Veras (2002) (och som används av Johnsson och de Jong (2011) på CFS 2001). Denna approach är tilltalande då huvudfokus är val av mode, detta eftersom det är möjligt att tillämpa avancerade diskreta valmodeller och samtidigt hantera kravet om oberoende av irrelevanta alternativ (IIA) vilket brukar vara ett problem för de flesta valmodeller. 2) Resultaten från 1 kommer att möjliggöra konstruktionen av en första stokastisk simuleringsmodell. Den modellen kommer delvis simulera varugruppers logistiska upplägg på ett stokastiskt vis (för dessa varugrupper kommer det ursprungliga modellsystemet bli omprogrammerat för att inkludera den skattade stokastiska modellen) delvis kommer den simulera logistikflöden på det konventionella deterministiska sättet. En jämförelse mellan olika elasticiteter beräknade på stokastiskt och deterministisk sätt (nuvarande Samgodsmodell) varugrupp för varugrupp för utvalda varugrupper kommer att göras. Slutresultatet kommer att vara en första set-up av en stokastisk simuleringsmodell och jämförelser av olika elasticiteter beräknade med hjälp av stokastiska och deterministiska moduler varugrupp för varugrupp. Resultatet levereras senast den 15 December 2015. (Modellimplementeringen sker antingen på existerande modellversion av Samgods med kostnader för 20040506 (som då kommer att användas i modellestimeringen tillsammans med varuflödesundersökningen 2004/2005) eller på den nya modellversionen med basår 2012, givet att den nya modellversionen tillsammans med nya PWC-matricer och kostnadsdata finns tillgänglig senast i slutet av May 2015.) Efter leverensen den 15 December kommer Trafikverket göra en utvärdering av projektet.Abstract: In 2013 the Swedish Transport Administration (STA) started the process to develop a stochastic logistics module for the national freight transport model Samgods. The first step was performed by VTI (M Abate, I Vierth, R Karlsson) and Significance (G de Jong, J Baak) and is documented in a CTS working paper (No 2014:9 Joint econometric models of freight transport chain and shipment size choice). The project was promising and the STA plans to continue the development process. - WP A1) In this work package an estimation of warehouse costs, order costs and transport costs for road and rail and air will be carried out. The costs comprise distance based costs, time based costs as well as taxes and fees inside and outside Sweden in the Samgods model for 2012. The link costs for sea transports (incl. fees on links like Kiel Canal) and the node costs (costs for stuffing/stripping, loading/unloading, transferring gods in different types of terminals, ports and airports including pilot fees and fairway dues on the nodes inside and outside Sweden) and the time spent in different nodes will be estimated in other projects. The cost information in these different projects will be collected according to the structure in the existing Samgods model. This project aims to complete the full cost update in the Samgods model given the cost input from these two other missions (“Uppdatering/revidering av ASEK-värden sjöfart” and “Omlastningskostnader i samhällsekonomin”). In addition to the current costs in the Samgods model, updates for associated costs will be made for one heavier truck and three longer train types (system train, kombi and wagon load). The measurement of these vehicles is 74 ton for the truck and 750 m for the trains. The transport costs for truck and train should be updated in such a way that the different cost components that comprise the full transport cost should be observable. This WP includes compiling all cost data no later than 29 May 2015 given that the link costs for sea transports and the node costs will be delivered in the Samgods format by 30 April 2015. WP1 will produce a short report in English based on documentation from the other projects and VTI’s part for road, rail and air by 12 June 2015. WP1 also encompass an evaluation and possibly corrections of the cost data in the other two missions. - WP A5) comprises two main tasks: 1) A follow up of the CTS working paper (M Abate, I Vierth, G de Jong). A further robustness analysis will be made by covering more commodity classes and by splitting the data into: long and short trips (based on shipment time), domestic and international transports and different shipment size and distance categories. The discrete-continuous models employed in the report take shipment size as the main variable of interest and are based on selection models estimated by MNL models. While these models are advanced and theoretically sound, practical applications can be problematic. An alternative approach is the discrete-continuous model suggested by Holguín-Veras (2002) (and applied by Johnson and de Jong (2011) on the 2001 CFS). This approach is an interesting one when the main focus is mode choice because it is possible to apply advanced discrete choice models that overcome the independence of irrelevant alternatives (IIA) problem that most selection models suffer from. 2) Results from 1 above will enable to set up an initial stochastic logistics module. This is a model where a part of the commodities are treated in a stochastic way (for these commodities the model system will be fully reprogrammed to include the estimated stochastic models) and the other in the conventional deterministic way. A comparison between various elasticities calculated with the help of stochastic and deterministic modules (existing Samgods model) commodity by commodity for selected commodities will be made. The delivery will be a set-up of initial stochastic logistics module and comparison of various elasticities calculated with the help of stochastic and deterministic modules commodity by commodity for selected commodities by 15 December 2015. (The model implementation (programming) may be done for the existing model version and PWC-matrices and costs for 2004/5/6 (which will be used in model estimation on the CFS 2004/2005) or for 2012 given that the new model version (with “acceptable” run times) as well as PWC matrices and costs for 2012 will be available by the end of May 2015.) After the delivery the 15 of December an evaluation of the project will be made by the Swedish Transport Administration.
Item type:

Powered by Koha