VTI National Transport Research Database

Funktionskrav avseende effekter av interaktionen mellan däck och vägbana – rullmotstånd, buller och slitagepartiklar (Functional requirements for the effects of the interaction between tire and road - rolling resistance, noise and wear particles)

  • Robertsson, Kerstin
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-05-01 -- 2020-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/9482
Subject(s): Online resources: Abstract: Dokumentet beskriver en fördjupad projektansökan från VTI gällande projekt: ”Doktorandprogram: Funktionskrav avseende effekter av interaktionen mellan däck och vägbana – rullmotstånd, buller och slitagepartiklar” som underlag för beslut vid TG 2 om finansiering och genomförande. Den pågående utvecklingen av totalentreprenader omfattande funktionskrav ställer krav på en vidareutveckling av kunskapen om beläggningars egenskaper och interaktionen däck-vägbana med avseende på buller, rullmotstånd, slitage/partikelspridning samt friktion/säkerhet. För att tillfredsställa kunskaps- och forskningsbehovet kräver detta att berörda forskare har såväl en djup kunskap inom sina områden som en bra helhetssyn. Inte minst är det viktigt att forskarna samverkar för att helhetssynen skall bli korrekt och fullständig. Denna ansökan omfattar därför förslag om att initiera två parallella, koordinerade doktorandprojekt avseende effektsamband inom däck/vägbanebuller respektive däck/vägbana-slitagepartiklar. Möjlighet kommer att finnas att komplettera med studier som fokuserar på övriga relaterade frågor. Det övergripande syftet med detta projekt är att säkerställa att de behov som Trafikverket, kommunerna och olika vägentreprenörer har av kunskap om inverkan av interaktionen däck-vägbana på miljö och hälsa kan tillfredsställas på kort och lång sikt. Projektet syftar dels till att utveckla kunskapsunderlag för att kunna ställa funktionella krav inom det berörda området, dvs. vid beställningar av beläggningar vid investering och underhåll av vägnätet, och dels till att medverka till utvecklingen av metoder för kravställande, uppföljning och övervakning samt relevanta mått för att kunna analysera huruvida upphandlingsmål och krav har uppnåtts. Ovanstående arbete är även nödvändigt för kunskapsöverföring och generationsväxling inom utvecklingen av lågbullrande beläggningar anpassade för Svenska och Nordiska förhållanden, ett djupt tekniskt och smalt kunskapsområde som är prioriterat för att nå miljömålen för transportsektorn.Abstract: The document describes a detailed project application from VTI current projects: "Doctoral Program: Functional requirements for the effects of the interaction between tire and road - rolling resistance, noise and wear particles" as the basis for decisions at TG 2 of funding and implementation. The ongoing development of turnkey comprehensive functional requirements demands a further development of the knowledge of the pavement characteristics and interaction tire-roadway with respect to noise, rolling resistance, wear / particle diffusion and friction / security. To satisfy the knowledge and research needs, this requires that the researcher has both a deep knowledge in their fields as a good overall view. Not least, it is important that researchers collaborate to the overall view to be correct and complete. This application covers therefore propose to initiate two parallel, coordinated PhD project on the efficacy connection in the tire / road noise and tire / road-wear particles. Opportunity will be to supplement with studies that focus on other related issues. The overall aim of this project is to ensure that the needs of the Swedish Transport Administration, municipalities and various road contractors have knowledge about the impact of the interaction tire-roadway on environment and health can be met in the short and long term. The project aims at developing a knowledge base in order to functional requirements in the relevant field, ie at the orders of coatings on investment and maintenance of the road network, and secondly, to contribute to the development of methods for specifying requirements, monitoring and surveillance as well as relevant metrics to analyze whether upphandlingsmål and requirements have been met. The above work is also necessary for knowledge transfer and generation in the development of low-noise coatings, reflecting the Swedish and Nordic conditions, a deep technical and narrow area of knowledge is a priority for achieving the environmental objectives for the transport sector.
Item type:

Powered by Koha