VTI National Transport Research Database

Longitudinell validering av Trafikverkets basprognoser (Longitudinal validation of the Swedish Transport Administration's forecasts)

  • Andersson, Matts
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-02-01 -- 2015-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2015/7946
Subject(s): Abstract: De basprognoser som tas fram av Trafikverket spelar en stor roll för planeringen på både nationell och regional nivå. Diskussionen om huruvida äldre prognoser varit korrekta och om de nya är rimliga har varit extra intensiv den senaste tiden. I detta projekt utvärderas prognoserna longitudinellt, dvs JA/basprognosen jämförs med faktiskt utfall för motsvarande år.Abstract: The forecasts produced by the Swedish Transport Administration plays a major role in planning at both national and regional levels. The discussion about whether older predictions were correct and whether the new are reasonable has been particularly intense in recent times. In this project, we evaluate the forecasts longitudinally, ie. comparing the forecast with actual results for the corresponding year.
Item type:

Powered by Koha