VTI National Transport Research Database

Analys av framtida vagnslasttrafik (Framme) (Analysis of future single wagon load traffic (Framme))

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-02-01 -- 2015-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/6717
Subject(s): Online resources: Abstract: Vagnslastrafiken har successivt minskat sin andel av godstransporterna på järnväg, samtidigt som systemtåg och kombitransporter har ökat sin andel. Vagnslasttrafiken har dock fortfarande stor betydelse för industrin med tunga och volymkrävande transporter då man kan lasta mer gods i en järnvägsvagn än i en container eller på en lastbil. Detta har också betydelse för kapacitetsutnyttjandet i järnvägsnätet. Vagnslasttrafikens omfattning och struktur har också stor betydelse för underhåll och investeringar såväl i järnvägens infrastruktur som i vägnätet. Andra järnvägskoncept och övriga transportslag och infrastrukturen för denna kommer i olika grad påverkas utifrån utvecklingen av hur vagnslasttrafiken utvecklas. Syftet med detta projekt är att: 1. Utifrån den hittillsvarande utvecklingen och framtagna godstransportprognoser för åren 2018, 2030 och 2050 ta fram den troligaste utvecklingen för vagnslasttrafiken. 2.Ta fram belastningen av godståg totalt och för vagnslasttrafiken på järnvägsnätet för den mest troliga utvecklingen för åren 2030 och 2050. 3. Belysa konsekvenserna för lastbil, sjöfart och övrig järnvägstrafik. 4. Vid en avveckling av all vagnslasttrafik ta fram motsvarande konsekvenser samt påverkan på klimat och miljö. 5. Föreslå åtgärder som kan bidra till att vagnslasttrafiken kan bibehållas och utvecklas. Med hjälp av tidigare prognoser redovisade i rapporterna ”Godstransporter, Prognos för åren 2015-2018, Persontrafik och godstransporter 2010-2030 och kapacitetsanalys för järnväg, Utvecklingen av rangerbangårdarna i Sverige samt Godstransporter i Östra mellansverige 2010-2030-2050”, samtliga med Bo-Lennart Nelldal och Jakob Wajsman som författare, kommer den mest sannolika utvecklingen att tas fram sett i såväl ett konjunktur- som i ett strukturperspektiv. Vagnslasttrafikens utveckling relateras till de i prognoserna redovisade tågrörelser som tagits fram utifrån beräknade godsflöden. Med dessa som underlag och de i prognoserna redovisade scenarierna samt andra förutsättningar för vagnslasttrafikens utveckling beräknas vilka flöden som kan förväntas kvarstå som vagnslastflöden och vilka som kan förväntas överföras till andra transportmedel eller annan form av järnvägstrafik. Utifrån den mest troliga utvecklingen för vagnslasttrafiken belyses översiktligt konsekvenser för rangerbangårdar och tågbildningsplatser samt föreslås tänkbara åtgärder för att upprätthålla vagnslasttrafiken. Ett seminarium med Johan Carlgren, Sofia Lundberg, Bo-Lennart Nelldal, Jakob Wajsman och Mats Åkerfeldt ska därvid bilda underlag för konsekvensbeskrivningen. En kortfattad slutrapport ska levereras senast 2015-03-31. Avstämningsmöten med Trafikverket hålls vid behov. KTH förbehåller sig rätten att använda materialet för sin egen verksamhet. Översiktlig beskrivning av metod och konsekvenser för övriga landtransporter, alternativt hänvisning till redan genomförda projektresultat. De prognosticerade flödena är kritiska för resultatet, ju bättre prognosdata ju mindre osäkerhet i resultatet.Abstract: SWL has gradually reduced its share of rail freight transport, while trains and combined transport has increased its share. Wagonload traffic still has great significance for the industry with heavy and bulky shipments when you can load more cargo in a railroad car than in a container or on a truck. This is also important for capacity utilization in the network. Wagonload traffic volume and structure are also important for maintenance and investment in rail infrastructure as well as in the road network. Other railway concepts and other modes of transport and infrastructure for this to varying degrees affected the changes in how wagonload traffic developed. The purpose of this project is to: 1. On the basis of the development to date and produced freight forecasts for the years 2018, 2030 and 2050 to produce the most likely development of wagonload traffic. 2. Take out the load of freight trains in total and for wagonload traffic on the network for the most probable development for the years 2030 and in 2050. 3. Highlight the implications for truck, marine and other rail. 4. At the dismantling of all single wagon load traffic producing similar consequences and impact on the climate and environment. 5. Propose measures that can help to wagonload traffic can be maintained and developed. With the help of previous estimates reported in the reports "Rail freight, forecast for the years 2015-2018, 2010-2030 Passenger and freight transport and capacity analysis for the railroad, Development of marshalling yards in Sweden and Freight transport in east central Sweden 2010-2030-2050", all of the Company Lennart Nelldal and Jacob Wajsman as a writer, it will most likely development will be developed seen in both an economic as in a structural perspective.
Item type:

Powered by Koha