VTI National Transport Research Database

Möjligheter att finansiera lokala tillgänglighetsåtgärder och styra för ökad stadskvalitet (Opportunities to fund local accessibility measures and instruments for better urban quality)

  • Roth, Anders
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-01-21 -- 2015-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2015/3175
Subject(s): Online resources: Abstract: Klimatmål och andra samhällsmål ställer inte bara krav på teknisk utveckling av fordon och drivmedel utan även krav på att utveckla städer och transportsystem så att gång, cykel och kollektivtrafik ges större plats på bekostnad av bilen. Den attraktiva staden behöver också lösa godstransporterna effektivt och samordnat. Utveckling av fordon och drivmedel styrs till största del av nationella och internationella regelverk och styrmedel. Utvecklingen av städerna är dock en kommunal angelägenhet. Det innebär att kommunerna har en stor möjlighet att styra utvecklingen mot attraktiva städer med god tillgänglighet utan bil och med effektiva godstransporter. Att bygga om gatunät, bygga cykelbanor och gångstråk, infrastruktur för kollektivtrafik och offentliga stadsrum är dock inte gratis. Kommunerna måste finansiera detta till stor del med egna medel med undantag från nationell infrastruktur och det bidrag som man kan få för statlig medfinansiering av infrastruktur till kollektivtrafik. Vi står inför eller snarare är i ett paradigmskifte från en infrastruktur som fokuserat på bilen till en med fokus på gång, cykel, kollektivtrafik m.m. Detta kommer innebära stora kostnader under kommande år. Det kommer kräva nya sätt att finansiera åtgärder för så att omvandlingen inte fördröjs. Trafikverket har i januari 2015 fått i uppdrag att ta fram ett ramverk för stadsmiljöavtal. Uppdraget ska redovisas senast 20 maj 2015. Det kommer innebära nya medel för satsningar på framförallt kollektivtrafik. Även i de fall som en kommun får stadsmiljöavtal kommer det dock finnas behov av ytterligare medel och möjligheter att styra trafikutvecklingen. Detta är något som Trafikverket kommer titta på i regeringsuppdraget. Detta forskningsprojekt kommer då utgöra ett mycket viktigt underlag. Projektet ska undersöka vilka möjligheter kommunerna har att finansiera åtgärder och styra trafik genom att använda verktyg som kommunerna har tillgång till med dagens lagstiftning/program men också vilka möjligheter som skulle kunna ges genom förändrad lagstiftning/nya program. Exempel på det förstnämnda skulle kunna vara att arbeta med att minska efterfrågan på parkering genom att t.ex. använda flexibla parkeringstal, bilfritt byggande och parkeringsreservat samtidigt som man höjer parkeringsavgifterna. Exempel på det sistnämnda skulle kunna vara parkeringsskatt eller förändring av nationella och regionala transportplanersom utredningen för fossilfri fordonstrafik föreslog.Abstract: Climate objectives and other societal objectives demands not only on technological development of vehicles and fuels but also requires sustainable development of cities and transportation systems so that walking, cycling and public transport are given more space at the expense of the car. The attractive town also need to solve the freight transport in an effective and coordinated way. Development of vehicles and fuels are controlled largely by national and international regulations and policy instruments. The development of the cities, however, is a responsiblity mainly for the municipality. This means that municipalities have a great opportunity to steer development towards attractive cities with good access without car and with efficient goods transportation. Rebuilding street network, build bike paths and walkways, public transport infrastructure and public urban space is however not without expense. Municipalities must in Sweden finance this largely through its own resources with the exception of the national infrastructure and the contribution that they can get for state co-financing of infrastructure for public transport. We face or rather is standing in a paradigm shift from an infrastructure with focus on the car to one that focus on walking, cycling, public transport, etc. This will will entail significant costs in coming years. This will require new ways to finance measures to not delay the transformation. The Swedish Transport Administration in January 2015 has been commissioned to develop a framework for urban environmental agreements. The assignment must be reported at the latest 20 May 2015. The urban environmental agreement wil give new funds for investments primarily in public transport. Even in the case that a municipality will sign a contract an urban environmental agreement, it will still be a need for additional resources and instruments to reduce car traffic. This is something the Transport Administration will look at in the government commission. This research project will provide a vital basis for this. The project will investigate the possibilities municipalities have to finance measures and control traffic using tools that municipalities have access to in today's legislation/ programs but also the opportunities that could be provided through changes in legislation/new programs. Examples of the former would be to work to reduce the demand for parking by example using flexible parking rates, the pedestrian building and parking sanctuary while increasing parking charges. Examples of the latter could be the parking tax or changed direction in national and regional transport plans that the Commission on fossil free road transport suggested.
Item type:

Powered by Koha