VTI National Transport Research Database

Systemförståelse vid samverkande regional planering - en pedagogisk approach (System understanding in collaborative regional planning - a pedagogical approach)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-03-16 -- 2020-12-30 Registration number:
  • Trafikverket 2014/99578
Subject(s): Abstract: Bakgrunden är ett starkt ökande intresse för och behov av regional planering i Sverige, och den brist på aktuell kunskap och kompetens inom området som råder. En samordnad och tydlig hantering av regionala frågor i samhällsplaneringen efterfrågas, medanknytning till transportsystem och kollektivtrafikplanering. Projektet ska bidra till en mer kunskapsbaserad metodutveckling och ökad samstämmighet i metodanvändning över landet. EU har hittills bidragit till viss sådan utveckling, och där ledande svensk forskare finns i den aktuella forskarmiljön på KTH. Resultat från detta och flera andra tidigare genomförda eller pågående FoI-projekt ska tas tillvara och knytas samman i detta projekt. Projektet innebär att genom synteser tydliggöra kunskap om vad regional planering (inkl. transportsystem) kan vara och omfatta, genom att samla, analysera och syntetisera färska forskningsresultat, kunskap och praktikexempel, och utifrån det skapa och utveckla pedagogiska metoder och en sammanhängande metodik som inte tidigare presenterats i Sverige och inte heller i andra länder i Sveriges närhet, och med relevans för dagens Sverige. Projektet ska leda fram till vägledande rekommendationer och exempel på pedagogiska arbetssätt, metoder och verktyg och med redovisning av hur dessa bidrar till systemförståelse. Fokus ligger på det pedagogiska (inte på data, trafikmodeller m.m.) som främjar framgångsrika processer, genom ökad förståelse hos fler aktörer, politiker, beslutsfattare, medborgare och näringsliv. En större systemförståelse kan exempelvis handla om en förståelse för hur trafik och bebyggelse fungerar tillsammans och hur olika delar är beroende av varandra samt vad som styr om det blir trängsel eller andra problem. Hur man genom ett systemorienterad metodikk kan förebygga och hantera problem. Planering på regional nivå och översiktsplanering är viktiga bl.a. för rätt lokalisering av tillkommande bebyggelse och trafiklösningar. Pedagogiska metoder behövs för beskrivning av förhållanden, mål, utmaningar, scenarier och strategier samt effekter och konsekvenser för en region och dess tätorter, på sätt som knyter an till övergripande mål. Nyttan av projektet ska vara att Trafikverket m.fl. aktörer effektivare ska kunna fånga in och samspela kring återkommande typer av underlag, strategier m.m. av intresse för utvecklingen av transportsystemet som en del av hållbar samhällsutveckling. Gemensam systemförståelse på regional nivå är en avgörande faktor för att åtgärder i samhällsutvecklingen ska leda mot en långsiktigt hållbar och balanserad och stabil utveckling i hela landet och i gott samspel med grannländer. Projektet är ett delprojekt, bekostat av Trafikverket, av ett planerat större projekt om regional planering med flera finansiärer.Abstract: An increased interest for regional planning could be discerned in todays Sweden, along with deficits in competence and updated knowledge in the planning profession. The reason is that spatial planning on regional level not has been a central part in the Swedish planning system for a long time. A developed and matured regional perspective in planning is asked for, not least in the area of transport system and public transportation. This project should contribute with a knowledge-based development of methods and a more coordinated national practice. EU has contributed to this so far, and also researchers from KTH had been involved. Results from this work and also many other research and development projects and programmes should here be better connected an co-utilised, finding new synergies and better communicate the results to regional practice. The project includes to make clear what regional planning is and could include, and by an overview of existing knowledge and making synthesis of pedagogical methods, supporting better coordination and collaboration, develop a methodology, not earlier used in Sweden nor the Nordic countries and other nearby states, with relevance for the development of a new regional planning institution in Sweden. The aim is to formulate recommendations and examples on work modes, methods and tools and how they can contribute to an increased understanding of system aspects in regional planning. Focus is on the communicative, pedagogical aspects, not on data, modelling etc. This should support successful planning processes by increased understanding within groups of different actors such as experts, politicians, decision makers, citizens and private actor (e.g. investors, business and trade). A better understanding of system aspects could for example include the interaction traffic - built environment, and how they are dependent on each other (congestion, travel pattern etc.) It also includes how to handle diverse challenges and problems from a system perspective. Coordinated work between actors from different disciplines demand special competences in communication and awareness of the mechanism of cooperation. Planning on regional level and on local comprehensve level need to be coordinated and is important for location of new built environment, transport systems and other services. Communicative methods supporting understanding and learning are needed for discribing for example current state, objectives, challenges, scenarios and strategies as well as impacts for a region and its inhabitants, and how national and other objectives can be reached. The project offers utilities by offering modes of work whereby the Swedish Transport Administration and other actors in more effective ways can find and interact in the process of defining different analysis and background material, strategies etc. of importance for the development of transport systems and sustainable development. A shared understanding of system aspects at regional level is crucial for sustainable development, and a geographically balanced development on national level and a good connection to the development in neighbouring countries. The project is funded by the Swedish Transport Administration, as part of a planned larger project on regional planning with several funding sources.
Item type:

Powered by Koha