VTI National Transport Research Database

BEST SOIL: Parameter- och modellval för numeriska beräkningar i lös lera - Best practice (BEST SOIL: Soft Soil modelling and parameter determination - Best practice)

  • Karstunen, Minna
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-02-15 -- 2017-02-14 Registration number:
  • Trafikverket 2015/2591
Subject(s): Abstract: Byggandet av linjeinfrastruktur i Sverige ofta involverar konstruktion av bankar, brofundament, schaktar och slänter på lösa jordarter. Var och en av dessa byggaktiviteter resulterar i en mycket annorlunda och komplicerade jordrespons. Särskilt i storstäderna kräver denna avancerade numerisk analys, när brukstillstånd (deformationer och livstidsunderhållskostnader) betraktas. Ett stort problem är att jordmodeller som finns i kommersiella FE-koder har aldrig varit omfattande validerats mot data om lösa leror. Bestämning av modellparametrarna är också inte trivial. Det senare är ännu mer komplicerat för den typisk svensk markundersökningsdata som är inte ideal. Det föreslagna projektet är placerat mycket nära branschpraxis. Den syftar åt att utveckla riktlinjer för modellval och systematisk parameterbestämning för tillämpning av standard och avancerade konstitutiva modeller för mjuka leror i svenska förhållanden. Idén är att skriva bäst praxis rekommendationer genom att utveckla ett lämpligt protokoll för bestämning av modellparameter och samtidigt att bedöma fördelarna med standard och avancerade modellen för modellering av mjuka leror inom infrastrukturprojekt. Projektet kommer att bidra till förbättrade analyser av deformationer runt vägbankar, slänter och djupa schaktar, och kommer att förbättra möjligheterna för svenska geotekniker att använda FE analyser för lösa leror i allmänhet. Abstract: The construction of line infrastructure in Sweden often involves construction of superstructures such as embankments, bridge footings, excavation and/or cut slopes on very soft soils. Each of these construction activities results in a very different and complex soil response. Especially in urban areas, this requires advanced numerical analysis when the serviceability limit state (deformations, life-time maintenance costs) is considered. A major problem is that the soil models that are available in commercial FE codes have never been comprehensively validated against real soft soil data and that the model parameter determination is far from trivial. The latter is even more complicated for typical Swedish site investigation data which is not ideal. The proposed project is positioned very close to engineering practice as it aims to develop best practice guidelines for model selection and systematic parameter determination for the application of standard and advanced constitutive models for soft soils in Swedish conditions by establishing a suitable model parameter determination protocol and assessing the merits of the standard and advanced models for modelling soft soils in infrastructure applications. The project will contribute to improved analyses of deformations around embankments, cut slopes and deep excavations, and in general, it will improve the ability of Swedish geotechnical engineers to use FE analyses for soft clays.
Item type:

Powered by Koha