VTI National Transport Research Database

SimArch - en generell plattform för körsimulatorer och experimentsystem för fordonselektronik (SimArch-a general platform for driving simulators and experiment systems for automotive electronics)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2008-01-01 -- 2009-12-31 ; 4000000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200702445
Subject(s): Abstract: Utifrån den generella plattformen kan olika SimArch system byggas och användas som verktyg för produktutveckling inom svensk fordonsindustri och för avancerad forskning på högskolor och institut. SimArch förväntas ge dessa effekter och resultat, 1) Kraftfullt verktyg för utveckling av aktiva säkerhetssystem, 2) Tidig verifiering av system med hjälp av modeller och prototyper, 3) Riskfri verifiering av system med hjälp av körsimulatorer, 4) Kostnadseffektiva sätt att utveckla och använda körsimulatorer samt ansluta fordonselektronik, 5) Gemensam terminologi, standard för meddelanden i kommunikationslänkar, dimensioneringsregler för transmissionskapacitet och definierade gränssnitt till komponenter i systemet, 6) Nya examensarbeten och 7) Nya samarbetsprojekt mellan fordonsindustri, akademi och institut.Abstract: The goal of SimArch is to develop a general platform for cost-efficient and scalable driving simulators which can interact with experimental systems for automotive electronics. The purpose is to simplify the work of changing components in SimArch systems, such as hardware, software for control systems, and road models for driving simulators. By using the general platform, different SimArch systems can be developed and be used as a tool for product development for Swedish automotive industry and for advanced research at universities and institutes. SimArch is assumed to give these effects and results: 1) A powerful tool for development of active safety systems, 2) Early verification of systems by using models and prototypes, 3) Safe verification of systems by using driving simulators, 4) Cost efficient ways of building and using driving simulators and to connect automotive electronics, 5) A common terminology, standard for messages in communication buses, rules for transmission capacity and well defined interfaces for components in the system, 6) New master´s thesis projects, and 7) Collaboration projects between automotive industry, academia and institutes.
Item type:

Powered by Koha