VTI National Transport Research Database

Multiple remote tower operatörsposition

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2014-01-01 -- 2014-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2014/97323
Subject(s): Online resources: Abstract: Lokal flygtrafiktjänst utövas på respektive flygplats. Dagens teknik möjliggör att flygledaren sköter den lokala flygtrafiktjänsten från moduler i en central på distans (RTC). Vinsterna med fjärrstyrda torn är flera, bl a kan personalresurser utnyttjas på ett effektivare sätt och samma utrustning kan användas i alla moduler vilket kortar ner utbildningstider och minskar underhållskostnader. För samhällsnytta och regioner skapar detta möjligheter till flexiblare och kostnadseffektivare produkter inom ATM. Inom LFV har arbete med fjärrstyrda flygledartorn bedrivits under flera år. Utvecklingsprojekten ROT och ART har drivits av LFV tillsammans med Saab och har resulterat i implementeringsprojektet RTC Sundsvall, varifrån både Sundsvalls och Örnsköldsviks flygplats kan fjärrstyras, en flygplats åt gången. Dessutom drivs projektet SESAR 6.9.3 som är i sin slutfas med validering i PSM av en modul som kan hantera flera fjärrstyrda flygledartorn. För att fortsätta utvecklingen inom RTC/RTS togs ett FoI-underlag fram som bl a ligger till grund för detta projekt som syftar till att definiera framtidens operatörsposition för kontroll av flera fjärrstyrda flygledartorn.
Item type:

Powered by Koha