VTI National Transport Research Database

Pilotstudier av Utvärderingsmodell av FOI inom utgiftsområde 22 (Pilot Study of Evaluation Model of FOI in Category 22)

  • Post, Niklas
  • Grandezza Konsult AB, Svenskt företag eller organisation, 556557-8696
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2014/97069
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet är en fortsättning på projektet ’Modell för lärande och utveckling inom Utgiftsområde 22’ som levererade ett förslag på en modell för lärande och utveckling i Trafikverkets FoI verksamhet. Syftet med projektet är att testa och förankra modellen primärt för utvärdering men även för lärande i FoI processen. Under projektet kommer därför ett antal sätt att arbeta med modellen att testas och analyseras tillsammans med Trafikverket. Resultatet av projektet är ett validerat/testat arbetssätt för utveckling av modellen samt en verifierad/testad modell anpassad till FoI inom verksamhetsområde 22. Effekten projektet syftar till att realisera, givet att påföljande implementation genomförs, är att få kontroll på FoI projekten via de fyra nyckelegenskaperna Relevans, Effektivitet, Kvalitet i resultat och Nyttogörande och därigenom i förlängningen kunna visa på FoI verksamhetens bidrag till utgiftsområde 22. Tillvägagångssätt, metoder, analys, resultat och rekommendationer dokumenteras i en slutrapport. 2016: Syftet med projektet är att höja TRL-nivån (Technology Readiness Level) på modellen för Utvärdering och Lärande levererat ifrån tidigare FoI projekt ifrån TRL-nivå "6. I verklig miljö verifierad dellösning - verifierad avgränsad tillämpning i tänkt sammanhang" till TRL-nivå "7. I verklig miljö demonstrerad dellösning - verifierad tillämpning i tänkt sammanhang". Projektet kommer fokusera på att verifiera och demonstrera nyttan av modellen i FoI-portföljerna och dess ledning i syfte att de själva ska kunna implementera och få ut full nytta av modellen och dess tillämning dvs. nå TRL-nivå 8 och 9.Abstract: The purpose of the project is to increase the TRL-level (Technology Readiness Level) of the model for Evaluation and Learning, delivered from previous FoI-projects, from TRL-level 6 “Part of solution verified in intended environment – restricted usage verified in intended environment” to TRL-level 7 “Part of solution demonstrated in intended environment – full usage verified in intended environment”. The project will focus on verifying and demonstrating the usefulness of the model for FOI-portfolios and its management where the goal is that they themselves, after the project is finished, are able to implement the model fully i.e. reach TRL-level 8 and 9 and achieve full effect realization.
Item type:

Powered by Koha