VTI National Transport Research Database

Vägkonstruktionens återhämtning efter tunga belastningar

  • Erlingsson, Sigurdur
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2014/96015
Subject(s): Abstract: Avsikten med projektet är att ge underlag samt metodik för att kunna bedöma inverkan av tyngre laster på det svenska vägnätet. Metodik för bedömning av återhämtningstid för belastning av tunga laster i en väg. Nya texter till Trafikverkets krav och råds dokument enligt anläggningsstyrningen så att ett hållbart vägnät säkerställs, där konsekvenser av tyngre fordon i möjligaste mån kan minimeras. Sytet är att säkerställa att Trafikverket kan planera kommande vägbyggnad och vägunderhåll med avseende på eventuella förändringar i belastningars storlek. Säkerställa att Trafikverket på ett korrekt sätt kan bedöma hur ökade belastningar på ett begränsat vägnät kan genomföras på ett systematiskt sätt, jämför Pajala-Svappavaara. Ge möjlighet att med en ny metodik, på ett analytiskt sätt, kunna bedöma behoven av restiktioner under tjällossningsperioden.Abstract: The project aims to provide a basis and methodology for assessing the impact of heavier loads on the Swedish road network.Evaluation Methodology recovery time for loading of heavy loads in a road. New texts for Transport Administration's requirements and Council documents according to the system controller so that a sustainable road network is ensured, where the consequences of heavier vehicles as far as possible can be minimized. The aim is to ensure that the Swedish Transport Administration can plan future road construction and maintenance with regard to any changes in belastningars size. Ensure that the Swedish Transport Administration correctly assess how increased loads on a limited road network can be implemented in a systematic manner, compare Pajala-Svappavaara. Provide opportunity to analytically assess the needs of restiktioner during the spring thaw period.
Item type:

Powered by Koha