VTI National Transport Research Database

Målstyrd planering utifrån hållbarhetens ramar - förstudie

  • Ericsson, Eva
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2014-11-27 -- 2015-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2014/94104
Subject(s): Abstract: Syftet med förstudien är att översiktligt beskriva olika sätt att definiera hållbarhet och dess ramar samt undersöka alternativa planeringsmetoder för transportsystemet som kan användas i en osäker framtid. I studien ska dessutom utgångspunkten vara att långsiktiga hållbarhetsmål ska nås. Planeringsmetoderna ska fungera som komplement till nuvarande metoder. Utgångspunkt för hållbarhet kan vara social och ekologisk hållbarhet definierat ur ett brett perspektiv eller att man utgår från det transportpolitiska hänsynsmålet. Hänsynsmålet bildar ramverket inom vilket transportsystemet långsiktigt kan optimeras. De tre delarna av hänsynsmålet, miljö, hälsa och säkerhet med ingående aspekter sätter ramarna. Visionen blir då ett transportsystem med god tillgänglighet inom hänsynsmålets ramar. Den sociala dimensionen av hållbarhet saknas till stor del i hänsynsmålet och man bör därför komplettera med denna (t.ex. genom att se det som en del av hälsan). Förstudien föreslås innehålla följande moment - Beskriva och diskutera hänsynsmålets ramar samt översiktligt andra sätt att definiera hållbarhet (ex naturliga steget, Rockströms planetära gränser) och dess ramar. - Identifiera vilken typ av beslutsunderlag som politiken behöver för att kunna gå mot en framtid inom hållbarhetens ramar. - Vilka brister finns i det beslutsunderlag som Trafikverket tar fram idag? - Hur används dagens beslutsunderlag och vilken betydelse har detta för inriktningen? - Förslag på hur kompletterande beslutsunderlag utifrån hållbarhetens ramar kan tas fram. Metoder kan vara scenarioanalyser, backcasting etc. - Förslag på vidare forskning och utveckling Delar som omfattas är långsiktig planering (inriktningsplanering, åtgärdsplanering), åtgärdsvalsstudier samlade effektbedömningen inklusive den samhällsekonomiska analysen.
Item type:

Powered by Koha