VTI National Transport Research Database

Förstudie "Mötet med dom vi är till för" (WSP) (Feasibility study "The meeting for whom we are for" (WSP))

  • Tornberg, Patrik
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-01-01 -- 2015-09-15 Registration number:
  • Trafikverket 2014/83881
Subject(s): Abstract: Med utvecklingen av Trafikverket från ”infrastrukturbyggare” till ”samhällsutvecklare” följer förändrade krav på hur Trafikverket möter sin omvärld. I ökad utsträckning behöver verket samagera med andra aktörer för att uppnå de transportpolitiska målen och leverera så hög nytta som möjligt till sina avnämare/kunder. Denna studie tar sin avstamp i det grundläggande behovet för Trafikverket att därför ha en god bild av vem myndigheten ytterst är till för och hur interaktionen med dessa aktörer och intressenter bör gå till och organiseras för att verket ska vara och uppfattas som en modern myndighet som är i takt med sin tid. Grundfrågan är: Hur ser förutsättningarna för mötet med dem Trafikverket är till för ut idag, hur har det förändrats över tid och hur kan det förväntas se ut framöver? Mötet mellan Trafikverket och dess avnämare sker på en mängd olika sätt – direkt och indirekt – och det finns ett behov av att skapa en överblick över alla dessa gränssnitt samt att analysera trender och omvärldsförändringar som påverkar Trafikverkets förutsättningar att agera i dessa gränssnitt idag och imorgon. Syftet med förstudien är därför att skapa denna överblick för att med den som utgångspunkt identifiera relevanta frågeställningar för ett eller flera fördjupade FOI-projekt. Förstudien omfattar tre övergripande moment: att identifiera verkets gränssnitt mot sina avnämare i olika skeden av samhällsbyggnadsprocessen, att diskutera hur institutionella förändringar har påverkat Trafikverkets sätt att interagera med sina avnämare, samt att identifiera viktiga skillnader inom Trafikverket när det gäller synen på vem Trafikverket ytterst är till för och hur mötet med dessa grupper bör se ut. Empiriskt kommer studien att bygga på analys av policy- och styrdokument som beskriver Trafikverkets uppdrag samt intervjuer med företrädare för olika delar av verket. Studien kommer att ha sin teoretiska hemvist i framför allt forskning och teoribildning kopplat till governance och lärande i organisationer.Abstract: With the development of the Swedish Transport Administration from "infrastructure builder" to "developer of society" an increasing emphasis is put on the need for cooperation with actors and stakeholders in order to achieve the transport policy objectives and deliver value to its clients. This raises questions about who the clients are and how the agency should interact with its clients, as well as how the conditions for this interaction has changed over time and can be expected to change in the future. The interface between the Swedish Transport Administration and its clients takes on a variety of forms and there is a need to create an overview of all these interfaces and to analyze trends and external conditions affecting the agency´s ability to act at these interfaces today and tomorrow. The purpose of this prestudy is to create such an overview as a starting point for the identification of relevant issues for one or more in-depth research projects. The prestudy comprises three broad phases: identifying the interfaces between the Swedish Transport Administration and its clients at various stages of the transport planning process, to discuss how institutional changes have affected the ways in which the Swedish Transport Administration interacts with its clients, and to identify important variations within the agency with regards to the views on who the Swedish Transport Administration ultimately is supposed to serve and how the interaction with these groups should be carried out. Empirically, the study will build on the analysis of policy and regulatory documents that describe the Swedish Transport Administration’s mission, as well as interviews with representatives of various parts of the agency. The study will primarily be carried out in a theoretical framework of research and theories related to governance and organizational learning.
Item type:

Powered by Koha