VTI National Transport Research Database

Kund och intressentbegreppets betydelse för den interna verksamheten (The importance of a customer concept for internal operations)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-04-01 -- 2015-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2014/83850
Subject(s): Online resources: Abstract: Under åren har vi noterat att Trafikverkets beslutade kund- och intressentbegrepp snarare splittrar organisationen är sammanfogar oss. Mycket energi läggs på diskussioner om vilken kund vi pratar om och om det verkligen är en kund. För att undersöka betydelsen om kundbegreppets vara eller icke vill vi genomföra en förstudie i form av en kvalitativ undersökning. En förstudie ska ge svar på betydelsen av ett kundbegrepp i en statlig myndighet som Trafikverket och hur kund begreppet påverkar den interna verksamhetens bemötande och förståelse av och för sin omvärld. Förväntad nytta är ett nytt tankesätt som genomsyrar hela organisationen i hur vi förhåller oss till vår omvärld.Abstract: Over the years, we have noted that the Swedish Transport Administration decided customer and stakeholder concept rather divide the organization than unite us. A lot of energy is spent on discussions about which customer we are talking about and if in fact it is a customer. To investigate the importance of a customer concept’s existence or nonexistence we want to conduct a preliminary study in the form of a qualitative study. A preliminary study will provide answers to the importance of a customer concept in a government agency such as the Swedish Transport Administration and how the customer concept affect the internal operations attitude and understanding of and for their external environment. Expected utility is a new mindset that permeates the entire organization in how we relate to the world around us.
Item type:

Powered by Koha