VTI National Transport Research Database

Test av funktionella driftegenskaper hos underglidningsskydd för motorcyklister

Sponsors, duration, budget: Trafikverket Registration number:
  • Trafikverket 2014/74274
Subject(s): Online resources: Abstract: Underglidningsskydd för motorcyklister (MPS) monteras på väg- och broräcken för att minska skadekonsekvenserna vid oskyddade trafikanters kollision med räcket. Projektet syftar till att testa funktionella driftegenskaper hos MPS. Arbetet består av att utvärdera fem stycken MPS, där tre av systemen monterats på allmän väg och resterande två inom enskilt område. Utvärderingen sker genom regelbundna inspektioner och intervjuer med berörd underhållspersonal. Målsättningen är att få ökad kunskap och erfarenhet av MPS. De egenskaper som ska studeras är bland annat konstruktionens förmåga att klara snöröjning och dess inverkan på slåtter och vattenavrinning. Vidare ska erfarenheter av montage och eventuella reparationer ingå i studien. Resultatet kommer att sammanställas i en slutrapport under 2015.
Item type:

Powered by Koha