VTI National Transport Research Database

Säker vägtrafik? - Regionalt perspektiv på skador och skadeförebyggande arbete inom vägtrafiken

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-06-15 Registration number:
  • Trafikverket 2014/49856
Subject(s): Online resources: Abstract: Detta projekt är ett doktorandprojektet som syftar till att ur ett regionalt perspektiv utveckla kunskap om skador och skadeförebyggande arbete inom vägtrafiken. Syftet är att genom kunskapsutveckling stärka framtida trafiksäkerhetsarbete. Valet av ämnen för fyra delprojekt är gjort från ett tjugoårigt användarperspektiv och därmed upplevd brist på kunskap om en del aspekter av trafiksäkerhet. Trafiksäkerhetsarbetet leds nationellt av Trafikverket och har länge haft fokus på antalet dödade i trafiken medan gruppen skadade inte har uppmärksammats på samma sätt. Detta kan delvis förklaras av de svårigheter som uppstått vid uppföljning av begreppet allvarligt skadad. Skadestatistiken kan inte på ett enkelt sätt kopplas samman med Nollvisionens mål om noll dödade och allvarligt skadade. Befintlig nationell statistik har också präglats av brist på redovisning av skador hos gångtrafikanter och cyklister. Ny sjukvårdsstatistik har tydliggjort det stora antalet cykel- och gångtrafikanter som skadas i singelolyckor. Det finns en samhällelig strävan mot ett långsiktigt hållbart samhälle, där de oskyddade trafikanternas betydelse i vägtrafiken ökar. År 2030 beräknas cirka två tredjedelar av Sveriges befolkning bo i en storstad, en större stad eller en förortskommun. Gångtrafikanter och cyklister rör sig främst i tätortsmiljöer, där kommunerna är väghållare. Regeringen uppmanar inom ramen för nu aktuell planeringsomgång 2014 – 2025 att aktörerna ska vidta åtgärder för att främja ökad cykel- och gångtrafik. För att få ett minskat antal skadade personer i vägtrafiken behöver kunskaper om skadeförebyggande arbete öka och tydligare nå ut till lokala och regionala aktörer. Doktorandprojektet genomförs under en period då samhällets inriktning av transporterna avses förändras för att bättre fungera i ett långsiktigt hållbart samhälle. Doktorandprojektet syftar till att ur ett skadeförebyggande perspektiv bidra till kunskapsutveckling kring förhållanden av betydelse för denna förändring. Delprojekten kan relateras till olika aspekter av implementering av nollvisionen och dess konsekvenser för de vägtrafikskadade såväl inom som utanför Nollvisionens målgrupp. Från utvärdering av hur genomfört trafiksäkerhetsarbete har påverkat de svårast skadade i vägtrafiken, därefter analys av implementering av det statliga trafiksäkerhetsmålet i Länsplanerna för regional transportinfrastruktur till utvecklad kunskap kring kostnader för samtliga skadade gångtrafikanter och cyklister. I det fjärde delprojektet belyses skadeutvecklingen på det kommunala vägnätet i ett före – efter perspektiv med hänsyn till genomförda trafiksäkerhetsåtgärder.
Item type:

Powered by Koha