VTI National Transport Research Database

Viss vidareutveckling av STRAGO samt översyn av rAps och STRAGO-rAps (Some development of STRAGO and analyse of rAps and STRAGO-rAps)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2014-11-17 -- 2016-12-15 Registration number:
  • Trafikverket 2014/85475
Subject(s): Online resources: Abstract: Med begreppet nedbrutna socioekonomiska data (”markanvändningsprognoser”) avses rumslig fördelning för ett framtida år på lång sikt (t ex 20-25 år framåt) av befolkning, sysselsättning, produktion utifrån framtidsscenarier på nationell nivå för befolkning och ekonomisk utveckling. Nedbrutna socioekonomiska data (”socek-data”) på olika aggregeringsnivåer/områden kan ha olika tillämpningsområden inom planering mm, både som referens/utgångspunkt som framtidsbild men även användas som indata i olika typer av analyser/prognoser. I fallet med Trafikverkets bastrafikprognos så ingår nedbruten socek-data som indata till Samgods och Sampers. Detta projekt behandlar vidareutveckling av framtag av nedbrutna socek-data från nationell nivå till regional (typ län). STRAGO (Swedish TRade of GOods) är en s.k. SCGE-modell och rAps en s.k. input/output modell. Dessa modeller beskrivs mera i tidigare gjord del av TRV-förstudie ”Förstudie utveckling av metod och verktyg för framtag av nedbruten socioekonomiska indata samt för känslighetsanalyser i form av scenariobaserade prognoser (Ärende-id i FUD-info 5381). Projektet är ett led i arbetet med bättre effektsamband, prognosmodeller och samhällsekonomiska bedömningar, med fokus på nedbrytning av socioekonomiska data (dvs. befolkning, sysselsättning, produktion mm) från nationell nivå till regional (typ län). Ytterst är målet framtag av beslutsunderlag med bättre kvalitet.
Item type:

Powered by Koha