VTI National Transport Research Database

ELSA - energiledningssystem för anläggningar (ELSA - energiledningssystem for anlaggningar)

  • Meijer, Sebastiaan
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2014-04-30 -- 2014-10-30 Registration number:
  • Trafikverket 2014/25082
Subject(s): Abstract: ELSA betyder Energiledningssystem för anläggningar. Tanken med ELSA är att spelskipa energiledningssystemet ISO 50001:2011 på väg- och järnvägsnäten. Spelskipning innebär att förekommande arbetsuppgifter blir del av dataspelsimulering där medarbetare, avdelningar, entreprenörer, förare m.fl. tävlar med sig själva och mot varandra. ELSA syftar till att få grepp om infrastrukturens energiomsättning och effektivisera den. I första steget spelskipas el- och bränsleför-brukning i vägars och järnvägars drift och underhåll. I senare steg bör spelskapet kunna utvidgas till investeringsprojekt, fastigheter, trafikledning och trafikarbete. Så småningom bör samma dataarkitektur kunna utnyttjas till att spelskipa även andra mål, såsom att undanröja vandringshinder för fisk i vattendrag, att minska restider, att sänka anläggningens livscykelkostnader mm. Det ligger dock långt fram i tiden jämfört med detta projekt. För att dels åstadkomma en öppen datastruktur i projektet som olika användare kan utnyttja, dels få bra genomslag i branschen som påskyndar standardisering, genomförs ELSA som ett nordiskt samarbetsprojekt. Förstudien skall: - giva en överblick över vad spelskipning är, i synnerhet för tillämpningar i verklig omgivning, - besvara frågor om hur projektet bör drivas, vem som bör äga datasystemet, hur det bör upphandlas, vilka kriterier på datahantering mm som bör vara styrande, vilken strategi som är lämplig i fråga om mätutrustning, dataöverföringsprotokoll och standardisering samt hur projektet bör kommuniceras, - genomföra minst ett arbetsseminarium om projektet med de nordiska väg- och järnvägsmyndigheterna samt eventuellt seminarium med anläggningsentreprenadbranschen, - föreslå en lämplig projektorganisation, - påbörja en filmdokumentering av pro-jektet. I förstudien ingår ej: - att sätta igång projektet, - att utlysa upphandling för projektet.Abstract: Gamification of ISO 50001 for O&M of Roads & Railways.
Item type:

Powered by Koha